تجزیه به‌ کمک فاکتورگیری

آخرین ویرایش: 24 آذر 1402
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

مقدمه

عبارت زیر را در نظر بگیرید:

4x2y3+2xy2+6xy

بزرگترین مقسوم علیه مشترک (عامل مشترک) بین ضرایب در هر سه جمله عدد 2 است.  

بزرگترین مقسوم علیه مشترک (عامل مشترک) بین متغیرها در هر سه جمله xy است. 

بنابراین عبارت فوق به صورت زیر تجزیه می‌شود:

=2xy2xy2+y+3

هر یک از پرانتزهای فوق، یک شمارنده برای عبارت زیر می‌باشد:

4x2y3+2xy2+6xy

تعریف

در این روش از بزرگترین مقسوم علیه مشترک جملات جبری فاكتور می‌گیریم.

تجزیه - پیمان گردلو

تمرین

عبارات زیر را تجزیه کنید.

8x44x3+10x2

=2x2(4x22x+5)

x3y2+3x4y+5x5y3

=x3y(y+3x+5x2y2)

3x69x2+3x

=3x(x53x+1)

9x2(2x+7)12x(2x+7)

از عبارت 3x(2x+7) در هر دو جمله، فاکتور می‌گیریم:

=3x(2x+7)(3x4)

2x(x2+1)316(x2+1)5

=2(x2+1)3x8(x2+1)2

x2(26x)+4x(412x)

=x2(26x)+8x(26x)


=x(26x)(x+8)

a3b87a10b4+2a5b2

=a3b2(b67a7b2+2a2)

6x7+3x49x3

=3x3(2x4+x3)

a3b87a10b4+2a5b2

=a3b2(b67a7b2+2a2)

18a4b2c4+12a2b4c4+24a2b4c4

=6a2b2c4(3a2+2b2+4a2b2)

4a2b(a+b)+2ab2(a+b)

=2ab(a+b)(2a+b)

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک فاکتورگیری

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید