لیست

تجزیه به‌ کمک فاکتورگیری

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

در این روش از بزرگترین مقسوم علیه مشترک جملات جبری فاكتور می‌گیریم.

تجزیه - پیمان گردلو

تمرین

عبارات زیر را تجزیه می‌کنیم:

4x2y3+2xy2+6xy

بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین ضرایب در هر سه جمله عدد 2 است.

بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین متغیرها در هر سه جمله xy است.

بنابراین عبارت فوق به صورت زیر تجزیه می‌شود:

4x2y3+2xy2+6xy=2xy2xy2+y+3


هر یک از عبارت های زیر یک شمارنده برای 4x2y3+2xy2+6xy است.


2xy,2xy2+y+3

3 u4-24u v3

=3uu38v3=3uu32v3=3uu2vu2+2uv+v2=3uu2vu2+2uv+v2

8x44x3+10x2

=2x2(4x22x+5)

x3y2+3x4y+5x5y3

=x3y(y+3x+5x2y2)

3x69x2+3x

=3x(x53x+1)

9x2(2x+7)12x(2x+7)

از عبارت 3x(2x+7) در هر دو جمله، فاکتور می‌گیریم:

=3x(2x+7)(3x4)

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک فاکتورگیری

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید