جزصحیح،براکت 

کاربر عزیز:

فهرست درس جزصحیح(براکت)در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

 ۱-تعریف جزءصحیح  (براکت)

۲-ویژگی وقوانین جزءصحیح

۳-تابع کف و تابع سقف

۳-۱)تعریف تابع کف

۳-۲)تعریف تابع سقف

۳-۳)نکات

۴-معادلات جزءصحیح(براکت)

معادلات جزصحیح

۵-نامعادلات جزءصحیح

۶-نمودارهای جزءصحیح

۶-۱)رسم توابع جزءصحیح

۶-۲)رسم رابطه ی جزءصحیح  (براکت)

۷-حل معادلات جزءصحیح(براکت) با استفاده از رسم نمودار   

 

جزصحیح،براکت جزصحیح،براکت جزصحیح،براکت جزصحیح،براکت جزصحیح،براکت جزصحیح،براکتورت مجموع یک عدد صحیح مانند  کهو یک عدد اعشاری مثبت مانند که نوشت، بطوریکه:در این صورت :   را براکت یا جزء صحیح  نامیده و آنرا معمولاً با نماد  یا  نمایش می دهند . را جزء اعشاری  می نامند و آنرا با نماد  نمایش می دهند، بنابراین:  براکت هر عدد حقیقی ، یک عدد صحیح می باشد و هیچ وقت برابر عدد کسری یا رادیکالی نخواهد بود.به عنوان مثال داریم: اگر عدد حقیقی بین دو عدد صحیح متوالی باشد، براکت این عدد حقیقی ،عدد صحیح کوچکتر از خودش است : بدین ترتیب برای خارج کردن عبارت از داخل براکت باید آنرا در فواصلیاعرسم رابطه ی جزءصحیح  (براکت)حل معادلات جزءصحیح(براکت) با استفاده از رسم نمودار  -تعریف جزءصحیح  (براکت)ویژگی وقوانین جزءصحیح تابع کف و تابع سقف تعریف تابع کف تعریف تابع سقف نامعادلات جزءصحیح نمودارهای جزءصحیح رسم توابع جزءصحیح رسم رابطه ی جزءصحیح  (براکت)حل معادلات جزءصحیح(براکت) با استفاده از رسم نمودار  -تعریف جزءصحیح  (براکت)ویژگی وقوانین جزءصحیح تابع کف و تابع سقف تعریف تابع کف تعریف تابع سقف نامعادلات جزءصحیح نمودارهای جزءصحیح رسم توابع جزءصحیحرسم رابطه ی جزءصحیح  (براکت)حل معادلات جزءصحیح(براکت) با استفاده از رسم نمودار  -تعریف جزءصحیح  (براکت)ویژگی وقوانین جزءصحیح تابع کف و تابع سقف تعریف تابع کف تعریف تابع سقف نامعادلات جزءصحیح نمودارهای جزءصحیح رسم توابع جزءصحیحرسم رابطه ی جزءصحیح  (براکت)حل معادلات جزءصحیح(براکت) با استفاده از رسم نمودار  -تعریف جزءصحیح  (براکت)ویژگی وقوانین جزءصحیح تابع کف و تابع سقف تعریف تابع کف تعریف تابع سقف نامعادلات جزءصحیح نمودارهای جزءصحیح رسم توابع جزءصحیحداد حیح ه ا هم یک واحد اختلاف دارندقراردهیم تا      عبارت از حالت براکت خارج شود.