مجانب در ریاضی

کاربر عزیز:

فهرست درس مجانب در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- شاخه بی نهایت و خط مجانب    

 ۲- انواع مجانبها

۲-۱)مجانب قائم   
۲-۲)مجانب افقی   
۲-۳)مجانب مایل

۲-۳-۱)تعریف مجانب مایل

۲-۳-۲)روش های تعیین معادله مجانب مایل

۲-۳-۲-۱)روش حد و حالات ویژه آن    
۲- ۲-۳-۲) روش تقاطع  
۲-۳-۲-۳)روش تقسیم   
۲-۳-۲-۴)روش هم ارزی رادیکالی     
۲-۳-۲-۵) روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی    

۲-۴)منحنی مجانب

 ۳- مجانب های بعضی از توابع

۳-۱) مجانب های توابع ضمنی     
۳-۲)مجانب های توابع پارامتری    
۳-۳)مجانب های توابع کسری گویا
۳-۴)مجانب های توابع لگاریتمی    
۳-۵)مجانب های توابع نمائی      
 ۳-۶)مجانب های توابع متناوب  

 

مجانب در ریاضی مجانب در ریاضی مجانب در ریاضی مجانب در ریاضی مجانب در ریاضی مجانب در ریاضی مجناب در ریاضی،مجانب در ریاضی،مجانب در ریاضی،مجانب در ریاضی- شاخه بی نهایت و خط مجانب۲- انواع مجانبها       ۲-۱)مجانب قائم     ۲-۲)مجانب افقی   ۲-۳)مجانب مایل وروش های تعیین معادله ی آن   ۲-۳-۱)روش حد و حالات ویژه آن     ۲-۳-۲) روش تقاطع   ۲-۳-۳)روش تقسیم   ۲-۳-۴)روش هم ارزی رادیکالی ۲-۳-۵) روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی ۳- مجانب های بعضی از توابع-      ۳-۱) مجانب های توابع ضمنی    ۳-۲)مجانب های توابع پارامتری     ۳-۳)مجانب های توابع کسری گویا       ۳-۴)مجانب های توابع لگاریتمی ۳-۵)مجانب های توابع نمائی،مجانب های توابع متناوب  شاخه بی نهایت و خط مجانب ۲- انواع مجانبها       ۲-۱)مجانب قائم ،مجانب افقی   ۲-۳)مجانب مایل وروش های تعیین معادله ی آن     ۲-۳-۱)روش حد و حالات ویژه آن  ۲-۳-۲) روش تقاطع    ۲-۳-۳)روش تقسیم ،روش هم ارزی رادیکالی،روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی   ۳- مجانب های بعضی از توابع-      ۳-۱) مجانب های توابع ضمنی    ۳-۲)مجانب های توابع پارامتری،مجانب های توابع کسری گویا ،مجانب های توابع لگاریتمی،مجانب های توابع نمائی،مجانب های توابع متناوب ،می گوئیم منحنی نمایش تابع  دارای شاخه بی نهایت است ، هرگاه نقطه ای یا نقاطی روی منحنی باشد که حداقل یکی از مختصهای آن ، طول یا عرضش با هر دو به سمت بی نهایت میل کند .اگر خط مجانب، موازی محور عرضها باشد در اصطلاح آن را مجانب قائم گویند .اگر خط مجانب، موازی محور طولها باشد در اصطلاح آن را مجانب افقی گویند .اگر خط مجانب، محورهای مختصات را قطع کند ، در اصطلاح آن را مجانب مایل گویند .