مشتق و مشتقگیری 

کاربر عزیز:

فهرست درسمشتق در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- تعبیر هندسی مشتق

۲-مشتق پذیری در یک نقطه

۳-مشتق پذیری در یک فاصله   

۳-۱)مقدمه

۳-۲)قضیه

۳-۳)مشتقات راست و چپ

۳-۳-۱)مشتق راست و چپ متناهی

۳-۳-۲)مشتق راست و چپ نامتناهی

۴ -نقاطی که تابع در آن مشتق پذیر نیست

۴-۱)نقاط ناپیوسته
۴-۲)نقاط زاویه دار    
۴-۳)نقاط عطف   
۴-۴)نقاط بازگشت  
۴-۵)نقاط نامعین
۴-۶)نکات مهم    

۵-مماس قائم و افقی

۶- قوانین مشتق گیری

۷- پیوستگی تابع مشتق 

۸- مشتق تابع قدر مطلق

۸-۱)مقدمه
۸-۲)فرمول محاسبه مشتق تابع قدر مطلق   

۱۰- مشتق ضمنی  

۱۰-۱)مقدمه

۱۰-۲)فرمول محاسبه مشتق توابع ضمنی

۱۱-مشتق توابع مرکب   

۱۲- مشتق تابع معکوس

۱۲-۱)مقدمه   

۱۲-۲)فرمول محاسبه مشتق توابع معکوس
۱۲-۳)زاویه بین تابع و تابع معکوس در نقاط تلاقی

۱۳- مشتق توابع معکوس مثلثاتی

 ۱۳-۱)فرمول محاسبه مشتق توابع معکوس مثلثاتی    
 ۱۳-۲)بررسی نمودار توابع معکوس مثلثاتی

۱۳-۲-۱)بررسی نمودار تابع(y=Arc sin(x

۱۳-۲-۲)بررسی نمودار تابعy=Arc cos(x)

۱۳-۲-۳)بررسی نمودار تابعy=Arc tan(x)

۱۳-۲-۴)بررسی نمودار تابعy=Arc cotg(x)

۱۳-۲-۵)بررسی نمودار تابعy=Arc csc(x)

۱۳-۲-۶)بررسی نمودار تابعy=Arc sec(x)

۱۴- مشتق توابع لگاریتمی و نمایی

۱۵-مشتق توابع پارامتری

۱۵-۱)منحنی‌های پارامتری
۱۵-۲)فرمول محاسبه مشتق توابع پارامتری

۱۷- مشتق مرتبه n ام

۱۷-۱)تعریف   
۱۷-۲)قاعده لایبنیتس
۱۷-۳)کاربرد مشتقات متوالی در ریشه‌های مکرر و بخش پذیری چند جمله‌ای‌ها    

۱۸- بررسی بعضی از قضایای مشتق  

۱۸-۱)مقدمه

۱۸-۲)مشتق پذیری تابع مرکبh(x)=f(g(x))

۱۸-۳)مشتق پذیری تابع h(x)=f(x).g(x)

۱۸-۴)قضیه فشردگی در مشتق

۱۹-خارج قسمت تفاضلی

۱۹-۱)محاسبه مشتق بامفهوم خارج قسمت تفاضلی  
۱۹-۲)مشتق متقارن   

۲۰-نکاتی درباره ی مشتق   

 

مشتق و مشتقگیری مشتق و مشتقگیری مشتق و مشتقگیری مشتق و مشتقگیری مشتق و مشتقگیری مشتق و مشتقگیریخارج قسمت تفاضلی محاسبه مشتق بامفهوم خارج قسمت تفاضلی  مشتق متقارن  نکاتی درباره ی مشتق   تعریف   کاربرد مشتقات متوالی در ریشه‌های مکرر و بخش پذیری چند جمله‌ای‌ها    مشتق ضمنی  مقدمه شتق توابع مرکب    مشتق تابع معکوس فرمول محاسبه مشتق توابع معکوس زاویه بین تابع و تابع معکوس در نقاط تلاقی  مشتقات راست و چپ مشتق راست و چپ متناهی  مشتق راست و چپ نامتناهی نقاطی که تابع در آن مشتق پذیر نیست نقاط ناپیوسته نقاط زاویه دار    نقاط عطف   نقاط بازگشت  نقاط نامعین نکات مهم