کاربردهای مشتق 

کاربر عزیز:

فهرست درس کاربردهای مشتق در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- تعریف خط مماس بر منحنی

۲-نقاط تقاطع و تماس دو منحنی   

۲-۱)تعریف

۲-۲)یافتن تعداد ریشه های بعضی معادلات به کمک معادلات تقاطع    

۳- معادله خطوط مماس و قائم بر منحنی در نقطه ای واقع برآن

۳-۱)تعریف  
۳-۲)معادله خط مماس و خط قائم بر منحنی تابع معکوس در نقطه ای واقع برآن   
۳-۳)مماس چپ و مماس راست  

۴-معادله خطوط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج آن

۴-۱)روشm

۴-۲) روش آلفا

۵-معادلات خطوط قائم بر منحنی از نقطه ای خارج آن

۶- تعیین نقاط تماس  

۷-زاویه بین خط و منحنی   

۸- زاویه بین دو منحنی    

۹- معادله مماس مشترک دو منحنی   

۱۰-معادله وتر مشترک دو منحنی

۱۱- توابع یکنوا و اکیدا یکنوا

۱۱-۱)بررسی یکنوایی واکیداً یکنوایی توابع بدون استفاده از مشتق

۱۱-۲)بررسی یکنوایی واکیداً یکنوایی توابع با استفاده از مشتق

۱۱-۲-۱) قضایا    
۱۱-۲-۲)نکات مهم   

۱۲-نقاط بحرانی  

۱۳- اکسترممهای نسبی

۱۳-۱)بررسی اکسترمم نسبی درتوابع پیوسته یا ناپیوسته بدون استفاده از مشتق    

۱۳-۲)بررسی اکسترمم نسبی درتوابع پیوسته با استفاده از مفهوم مشتق

۱۳-۲-۱)آزمون مشتق اول برای تعیین اکسترممهای نسبی       

۱۳-۲-۱-۱)مقدمه

۱۳-۲-۱-۲)تعریف

۱۳-۲-۱-۳)آزمون مشتق اول

۱۳-۲-۱-۴)نکات

۱۳-۲-۲)آزمون مشتق دوم برای تعیین اکسترممهای نسبی    

۱۳-۲-۲-۱)مقدمه

۱۳-۲-۲-۲)آزمون مشتق دوم

۱۳-۳)جهت تغییرات تابع

۱۳-۳-۱)تعریف

۱۳-۳-۲)جدول و جهت تغییرات توابع چند جمله ای      
۱۳-۳-۳)جدول و جهت تغییرات توابع کسری      
۱۳-۳-۴)جدول و جهت تغییرات منحنی توابع رادیکالی

۱۳-۴)تعیین عرضهایmaxوminنسبی بدون استفاده از مشتق

۱۳-۵)خاصیت نقاط اکسترمم    

۱۴- اکسترممهای مطلق

۱۴-۱)بررسی اکسترممهای مطلق درتوابع پیوسته بدون استفاده از مفهوم مشتق  
۱۴-۲)بررسی اکسترممهای مطلق درتوابع پیوسته با استفاده از مفهوم مشتق    

۱۵-قضیه مقدار میانگین

۱۵-۱)قضیه رُل   

۱۵-۱-۱)مقدمه

۱۵-۱-۲)بیان قضیه رُل

۱۵-۱-۳)نکات

۱۵-۲)قضیه مقدار میانگین برای مشتقات  

۱۵-۲-۱)مقدمه

۱۵-۲-۲)بیان قضیه مقدار میانگین

۱۵-۲-۳)نکات

۱۵-۳)کاربردهای قضیه مقدار میانگین  

۱۶-جهت تقعرمنحنی و نقطه عطف

۱۶-۱)مقدمه

۱۶-۲)تعریف

۱۶-۳)نکات   
۱۶-۴)خاصیت نقاط عطف

۱۷-کاربرد مشتق در مسائل بهینه سازی  

۱۸-روشهای سریع محاسبه ماکزیمم ومینیمم بعضی عبارات   

۱۹-آهنگ تغییرات

۱۹-۱)آهنگ متوسط و لحظه ای تغییرات    
۱۹-۲)آهنگهای وابسته    

۲۰- نقاط ثابت منحنی    

۲۱- بررسی نمودار توابع

۲۰-۱)بررسی نمودار تابع درجه دوم

۲۰-۲)بررسی نمودار تابع درجه سوم

۲۰-۳)بررسی نمودار تابع دو مجذوری

۲۰-۴)بررسی نمودار تابع درجه هموگرافیک

۲۰-۵)بررسی نمودار تابع درجه دوم به درجه یکم

۲۰-۶)بررسی نمودار تابع درجه دوم به درجه دوم

۲۲-روابط بین تابع و تابع مشتق

 کاربردهای مشتق کاربردهای مشتق کاربردهای مشتق کاربردهای مشتق کاربردهای مشتق کاربردهای مشتق