سرفصل‌های این مبحث

کاربرد مشتق

نقاط تقاطع و تماس دو منحنی

آخرین ویرایش: 25 دی 1402
دسته‌بندی: کاربرد مشتق
امتیاز:

تعریف معادله تقاطع

دو تابع زیر را در نظر بگیرید:

y=fx

y=gx

طرفین سمت چپ دو تابع باهم برابرند، بنابراین طرفین سمت راست این دو تابع باهم برابر هستند.

اگر دو تابع را باهم قطع دهیم، یعنی y ها را حذف كنیم، به معادله زیر می‌رسیم:

fx=gx

معادله فوق را برحسب x مرتب كنیم، به معادله مرتب شده، معادله تقاطع می‌گوییم.

اگر معادله تقاطع را حل کنیم، برای ریشه های به‌دست آمده آن، سه حالت زیر را بررسی می‌کنیم: 

حالت اول

ریشه های ساده معادله تقاطع، طول های نقاط تقاطع دو منحنی است.

تمرین

توابع زیر را در نظر بگیرید:

y=x2y=x+2

طول های نقاط تقاطع دو منحنی زیر را به‌دست آورید.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2=x+2x2x2=0


معادله درجه دوم فوق، معادله تقاطع می‌باشد.


با حل این معادله، طول های نقاط تقاطع دو منحنی به‌دست می‌آید.


x2x2=0x2x+1=0x=2x=1


ریشه های ساده معادله تقاطع، طول های نقاط تقاطع دو منحنی است.

نمودار دو منحنی را رسم کرده و طول های نقاط تقاطع به‌دست آمده را روی نمودار نشان دهید.


طول های نقاط تقاطع دو منحنی، روی نمودار مشخص است.

حالت دوم

ریشه های مضاعف معادله تقاطع، طول های نقاط تماس دو منحنی است.

برای آن‌كه دو منحنی بر هم مماس باشند، بایستی معادله تقاطع ریشه مضاعف داشته باشد.  

تمرین

توابع زیر را در نظر بگیرید:

y=x2y=2x1

طول های نقاط تماس دو منحنی زیر را به‌دست آورید.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2=2x1x22x+1=0


معادله درجه دوم فوق، معادله تقاطع می‌باشد.


با حل این معادله، طول های نقاط تماس دو منحنی به‌دست می‌آید.


x22x+1=0x12=0x=1


ریشه مضاعف معادله تقاطع، طول نقطه تماس دو منحنی است.

نمودار دو منحنی را رسم کرده و طول نقطه تماس را روی نمودار نشان دهید.


طول نقطه تماس را روی نمودار مشخص است.

حالت سوم

اگر معادله تقاط ریشه نداشته باشد، دو منحنی هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند.

تمرین

توابع زیر را در نظر بگیرید:

y=x2y=x1

طول های نقاط تقاطع یا تماس دو منحنی زیر را به‌دست آورید.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2=x1x2+x+1=0


معادله درجه دوم فوق، معادله تقاطع می‌باشد.


با حل این معادله، طول های نقاط تقاطع یا تماس دو منحنی به‌دست می‌آید.


x2+x+1=0 ; <0


معادله تقاطع ریشه حقیقی ندارد و دو منحنی هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند.

نمودار دو منحنی را رسم کرده و نشان دهید هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند.

تمرین

توابع زیر نسبت به‌هم چه وضیعتی دارند؟

   y=x3+1y=2x2x+1

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x3+1=2x2x+1x32x2+x=0xx22x+1=0


x=0x22x+1=0x12=0x=1


if   x=0y=1     ;   A0,1


if   x=1y=2    ;   B1,2


معادله تقاطع یک ريشه ساده x=0 دارد و دو منحنی در نقطه A هم‌دیگر را قطع می‌کنند.


معادله تقاطع یک ریشه مضاعف x=1 دارد و دو منحنی در نقطه B بر هم مماس هستند.


   d:y=x+1C:y=x+sinx

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x+1=x+sinxsinx=1x=2kπ+π2


معادله تقاطع  بی شمار ريشه مضاعف دارد.


خط d در بی شمار نقطه بر منحنی C مماس است. 


تمرین

توابع زیر را در نظر بگیرید:

   y=mx+1y=x2+1x

حدود m را چنان تعيين كنيد به‌طوری که:

خط منحنی را قطع کند.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


mx+1=x2+1xmx2+x=x2+1m1x2+x1=0


شرط این‌که خط، منحنی را قطع کند بایستی معادله تقاطع دارای ريشه ساده باشد:


Δ>01+4m1>04m>3m>34

خط بر منحنی مماس باشد.

بایستی معادله تقاطع دارای یک ريشه مضاعف باشد:


Δ=01+4m1=0m=34

تمرین

به‌ازای چه مقادير a نمودار توابع بر محور x ها مماس است؟

y=x1x2+ax+4

معادله محور x ها y=0 است:


y=x1x2+ax+4y=0


معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x1x2+ax+4=0x1=0x=1x2+ax+4=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


x2+ax+4=0


شرط ريشه مضاعف:


Δ=0a216=0a=±4

y=x2+ax+1x2+2

معادله محور x ها y=0 است:


y=0y=x2+ax+1x2+2


معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2+ax+1x2+2=0x2+ax+1=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


Δ=0a24=0


a2=4a=±2

y=x21x24x+m+2

معادله محور x ها y=0 است:


y=x21x24x+m+2y=0


معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x21x24x+m+2=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


حالاتی را در نظر می‌گيريم كه اين معادله می‌تواند ريشه مضاعف داشته باشد.


حالت اول) 
معادله زیر باید دارای ریشه مضاعف باشد:


x24x+m+2=0

Δ=0164m+2=0m=2


حالت دوم)
ریشه های پرانتز اول را به‌دست می‌آوریم:


x21=0x=±1


ریشه های فوق را در پرانتز دوم قرار می‌دهیم تا m محاسبه شود:


x24x+m+2=0


if  x=114+m+2=0m=1


if  x=11+4+m+2=0m=7


m های به‌دست آمده را معادله زیر قرار می‌‌دهیم:


x21x24x+m+2=0


if   m=1    ;    x21x24x+3=0x1x+1x3x1=0


if  m=7    ;    x21x24x5=0x1x+1x5x+1=0


به‌ازای m=1 ریشه مضاعف x=1 تولید می‌شود.


به‌ازای m=-7 ریشه مضاعف x=-1 تولید می‌شود.


m می‌تواند -7,1,2 باشد.

x2+y2+2ax+3y+4=0

معادله محور x ها y=0 است:


x2+y2+2ax+3y+4=0y=0


معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2+02+2ax+30+4=0x2+2ax+4=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


Δ=04a216=0a=±2

تمرین

اگر نمودار توابع فوق برهم مماس باشند، m را بيابيد.

y=x1y=mx2

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x1=mx2mx2x+1=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


Δ=014m=0m=14

y=2mx22xy=mx1

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


2mx22x=mx12mx22xmx+1=02mx2xm+2+1=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


Δ=0m+2242m1=0m+228m=0


m2+4m+48m=0m24m+4=0


m22=0m=2

y=1y=m3m2+x2    ;    m0

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


a3a2+x2=1a2+x2=a3x2+a2a3=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


Δ=00241a2a3=04a3a2=0


4a2a1=0a=0   a=1

تمرین

توابع زیر را در نظر بگیرید:

y=fxy=fxsinax

f تابعی مشتق پذير و همواره مثبت می‌باشد.

ثابت كنيد نمودار توابع فوق در نقاط تلاقی، بر هم مماسند.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


fx=fxsinaxsinax=1


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


چون معادله sinax=1 همواره ريشه مضاعف دارد پس دو نمودار بر هم در نقاط تقاطع مماس هستند.

ax=2kπ+π2x=2kπa+π2aax=2kπ+ππ2x=2kπa+π2a


دو ريشه مساويند.

تمرین

تابع زیر در چه نقاطی بر y=x مماس است؟

fx=xsin1xx00x=0

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


xsin1x=xsin1x=1


1x=2kπ+π2x=12kπ+π2


دریافت مثال

نکته

اگر خط بخواهد بر منحنی مماس باشد بایستی معادله تقاطع ریشه مضاعف داشته باشد، یعنی مشتق آن هم همان ریشه را دارد.

تمرین

به‌ازای چه مقدار k نمودار توابع زیر برهم مماس هستند؟

y=4x+ky=x4

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x4=4x+kx44xk=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


توجه شود که مشتق معادله تقاطع، همان ريشه را دارد.


4x34=0x=1


if   x44xk=01441k=0k=3

y=x+my=x32x+2

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x32x+2=x+mx33x+2m=0


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


توجه شود که مشتق معادله تقاطع، همان ريشه را دارد.


3x23=0x=±1


if   x33x+2m=0

1331+2m=013+2m=0m=01331+2m=01+3+2m=0m=4

تمرین

ثابت کنید نقاط تماس مماس هايی كه از مبدا مختصات بر تابع y=sinx رسم می‌شوند، در معادله زیر صدق می‌كند؟

x=tanx

فرض کنیم اين خط به معادله y=mx باشد:


y=mxy=sinx


معادله تقاطع را می‌نویسیم:


mx=sinx


برای آن‌كه دو نمودار بر هم مماس باشند، بايستی معادله تقاطع آنها ريشه مضاعف داشته باشد.


توجه شود که مشتق معادله تقاطع، همان ريشه را دارد.


m=cosx


mx=sinxcosxx=sinxx=tanx

تمرین

نمودارهای دو تابع زیر در x=1 بر يک‌ديگر مماس هستند.

fx=x2+ax+bgx=2ax+bx2+1

مقادیر a,b را به‌دست آورید.

معادله تقاطع را می‌نویسیم:


x2+ax+b=2ax+bx2+1x2+ax+bx2+1=2ax+b

x4+ax3+bx2+x2+ax+b=2ax+b

x4+ax3+b+1x2ax=0


xx3+ax2+b+1xa=0

x=0x3+ax2+b+1xa=0


چون نمودارهای دو تابع در نقطه x=1 بر يک‌ديگر مماس هستند، یعنی طول این نقطه هم در معادله و هم در مشتق معادله، هم‌زمان صادق است:


x3+ax2+b+1xa=013+a12+b+11a=0b=2


3x2+2ax+b+1=0312+2a1+b+1=0a=1

دریافت مثال

یافتن تعداد ریشه های بعضی معادلات به کمک معادلات تقاطع

در بیش‌تر مواقع، حل کامل یک معادله و یافتن جواب های دقیق آن به راحتی امکان پذیر نیست.

روش‌هایی وجود دارند که می‌توان به طور تقریبی، ریشه های یک معادله را مشخص کرد.

اساس این روش‌ها، متکی بر رسم نمودارهای توابع می‌باشند.

از نظر هندسی:

  • ریشه های حقیقی معادله fx=0 همان نقاط تلاقی نمودار توابع زیر است:

y=fx

y=0

     y=0 یا همان محور x ها است.

  • ریشه های حقیقی معادله fx=gx همان نقاط تلاقی نمودار توابع زیر است:

y=fx

y=gx

به‌عنوان نمونه، معادله زیر را در نظر بگیرید:

2x1x=1x

تعداد ریشه های معادله فوق، را به‌کمک معادله تقاطع به‌دست می‌آوریم: 

2x1=x1x

2x1=xx2

fx=2x1gx=xx2

نقاط تلاقی نمودار توابع فوق، تعداد ریشه های معادله مورد نظر را مشخص می‌کند:

تمرین

ریشه های معادله زیر را به روش جبری به‌دست آورید.

2x1x=1x

2x1x=1x2x1=xx2x2+x1=0x0/62,1/62

تمرین

تعداد ريشه های معادلات زیر را به‌دست آوريد.

x4+x1=0    ;    xR

همان‌طورکه ملاحظه می‌شود معادله فوق به راحتی قابل بررسی نيست و نمی‌توان ريشه های آن را به‌دست آورد.


x4+x1=0x4=1x


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در دو نقطه متقاطع هستند.


fx=x4gx=1x


xsinx1=0    ;    xπ,π

xsinx1=0xsinx=1sinx=1x


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در چهار نقطه متقاطع هستند.


fx=sinxgx=1x


cosxx2=0    ;    xR

cosxx2=0cosx=x2


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در دو نقطه متقاطع هستند.


fx=cosxgx=x2


3x3sinx=0    ;    xR

3x3sinx=03x=3sinxsinx=33x


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در سه نقطه متقاطع هستند.


fx=sinxgx=33x


x2sinx=0    ;    xR

x2sinx=0x2=sinx


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در دو نقطه متقاطع هستند.


fx=sinxgx=x2


x3=cosx

x3cosx=0x3=cosx


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در یک نقطه متقاطع هستند. 


fx=cosxgx=x3


x2sinx=0

x2sinx=0x=2sinxx2=sinx


ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در سه نقطه متقاطع هستند.


fx=x2gx=sinx


2x=x2

ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در سه نقطه متقاطع هستند.


fx=2xgx=x2


x=x+1

ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در هیچ نقطه ای متقاطع نیستند.


fx=xgx=x+1جواب‌ های معادله را  با روش جبری، به‌دست می‌آوریم:


x=x+1x2=x+12


x=x2+2x+1x2+x+1=0


معادله فوق ریشه‌ حقیقی ندارد، زیرا دلتای معادله منفی می‌باشد.

x1=x3

ريشه های معادله تقاطع، محل تلاقی نمودار دو تابع زیر است که در یک نقطه متقاطع هستند.


fx=x1gx=x3


دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

نقاط تقاطع و تماس دو منحنی

18,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید