فصل اول درس دوم صفحه 15 کار در کلاس

قاعده قیاس استثنایی

11 تیر 1400
02 مهر 1400

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید