فصل اول درس دوم صفحه 10 فعالیت

دو مجموعه جدا از هم

11 تیر 1400
16 تیر 1400
11

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید