فصل اول درس سوم صفحه 15 فعالیت

جمله عمومی یک الگو

11 تیر 1400
01 مهر 1400
40

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید