برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری
لیست

سرفصل‌های این مبحث

قدرمطلق

تعریف قدرمطلق

آخرین ویرایش: 26 اسفند 1401
دسته‌بندی: قدرمطلق
امتیاز:

هرجا که با قدرمطلق سروکار داشته باشیم، تنها با اعداد مثبت روبرو هستیم، در واقع قدرمطلق هر عدد، خواه مثبت باشد یا منفی، عددی است مثبت.

x یعنی چه؟

وقتی که x منفی نباشد، مقدار x با مقدار x هیچ تفاوتی ندارد، ولی در حالت منفی بودن x، قدرمطلق x نه برابر خود x بلکه برابر با قرینه x است، یعنی داریم:

x=x        ;    x0x    ;    x<0

پیمان گردلو

تمرین

حاصل هریک از عبارات زیر را بدون علامت قدرمطلق بنویسید.

23

23=2+3=1>023=+23=1

12

12<012=12=21

35

35<035=35=53

423

=3+123=312=31    ;    31>0=+31=31

x4+2x2+1

=x2+12=x2+1    ;    x2+1>0=+x2+1=x2+1

2021×2025+4

2021×2025+4    ;    ifx=2021x+4=2025


=x×x+4+4

=x2+4x+4

=x+22

=x+2    ;    x>2

=x+2

=2021+2

=2023

نکته

با نماد قدرمطلق نشان می‌دهیم که فاصله‌ بین دو عدد x و a کم‌تر از b است:

xa<b

تمرین

هریک از عبارت های زیر را با استفاده از قدرمطلق به‌صورت یک معادله یا نامعادله بنویسید.

فاصله بین x و 3 برابر 7 است.

x3=7x3=7x=10x3=7x=4


دو برابر فاصله بین x و 6 برابر 4 است.

2x6=4x6=2x6=2x=8x6=2x=4


فاصله بین x و -3 بزرگ‌تر از 2 است.

x3>2x+3>2x+3>2x>1x+3<2x<5

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تعریف قدرمطلق

7,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری