لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

جمع و تفریق دو ماتریس

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

جمع و تفریق دو ماتریس:

برای جمع و تفریق دو ماتریس:

  • دو ماتریس باید هم مرتبه باشند.
  • عضوهای ماتریس را نظیر‌ به‌ نظیر با هم جمع و یا از هم کم می‌کنیم.

جمع دو ماتریس - پیمان گردلو

تفریق دو ماتریس - پیمان گردلو

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

abcd+efgh=a+eb+fc+gd+habcdefgh=aebfcgdh276143+641121=2+67+46+11+14+23+1=4117264

قرینه یک ماتریس

فرض کنید A یک ماتریس m×n است، قرینه A ماتریسی است از همان مرتبه که با نماد -A نشان می‌دهند و از ضرب -1 در ماتریس A به‌دست می‌آید. 

if    A=aijA=aijm×n

قرینه یک ماتریس - پیمان گردلو

واضح است که:

A+A=0¯

منظور از 0¯ همان ماتریس صفر است که مرتبه آن m×n می‌باشد و به‌صورت زیر نمایش می‌دهیم.

0¯=0m×n

خواص مهم جمع ماتریس ‌ها

اگر A و B و C ماتریس هایی هم مرتبه و از مرتبهm×nباشند، داریم:

خاصیت جابه‌جایی:

A+B=B+A

خاصیت شرکت پذیری:

A+B+C=A+B+C

خاصیت عضو خنثی عمل جمع:

A+0¯=0¯+A=A

خاصیت عضو قرینه:

A+0¯=0¯+A=A

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

جمع و تفریق دو ماتریس

1,300تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید