سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

تعریف ماتریس

آخرین ویرایش: 09 دی 1402
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

مقدمه

اطلاعات مربوط  به چهار تیم اول حاضر در یک سری مسابقات فوتبال که به‌صورت رفت و برگشتی انجام می‌شود، در جدول زیر آمده است:

تعریف ماتریس - پیمان گردلو

اگر این اطلاعات را به شکل آرایشی از اعداد و در داخل دو کروشه محصور کنیم.

در این‌صورت یک ماتریس شامل چهار سطر و چهار ستون حاصل می‌شود و خواهیم داشت:

ABCD8635546627889122

تعریف ماتریس m×n

هر آرایش مستطیلی از اعداد حقیقی، شامل تعدادی سطر وستون، یک ماتریس نامیده می‌شود.

هر عدد حقیقی واقع در هر ماتریس را درایه آن ماتریس می‌نامیم.

برای هر درایه ماتریس و به منظور مشخص کردن جایگاه آن، دو اندیس در نظر می‌گیریم.

اندیسِ سمت چپ جای سطر و اندیسِ سمت راست، جای ستونِ آن درایه را مشخص می‌کند، aij یعنی درایه سطر iام و ستون jام

A=a11a12a1ja1na21a22a2ja2nai1ai2aijainam1am2amjamnm×n

 1. درایه aij را درایه عمومی ماتریس A می‌گوییم و اندیس ها به‌صورت 1im1jn تغییر می‌کند.
 2. همه درایه های ماتریس A را می‌توان توسط درایه عمومی نمایش داد و ماتریسی که دارای m سطر و n ستون باشد را به‌صورت A=aijm×n نشان می‌دهیم.
 3. اگر m=n=1 باشد، در این‌صورت ماتریس A=a1×1 را مساوی با عدد حقیقی a تعریف می‌کنیم.
 4. هرگاه در ماتریس، تعداد سطرها و ستون‌ها با یکدیگر مساوی باشند ماتریس را مربع نامیده و دارای قطر اصلی و قطر فرعی به‌صورت زیر است:

در ماتریس مربع 3×3 زیر داریم:

A=a11a21a31a12a22a32a13a23a333×3

درایه های a11 و a22 و a33 روی قطر اصلی ماتریس هستند و درایه های a13 و a22 و a31 روی قطر فرعی ماتریس هستند.

 • روی قطر اصلی i=j است.
 • پایین قطر اصلی i>j است. 
 • بالای قطر اصلی i<j است.

ماتریس سطری

اگر ماتریس A فقط از یک سطر تشکیل شده باشد (فقط دارای یک سطر باشد) آن را یک ماتریس سطری می‌نامیم.

ماتریس های زیر همگی ماتریس سطری هستند:

A=31×1=3

B=341×2

C=46121×4

ماتریس ستونی

اگر ماتریس A فقط از یک ستون تشکیل شده باشد (فقط دارای یک ستون باشد) آن را یک ماتریس ستونی می‌نامیم.

ماتریس های زیر همگی ماتریس ستونی هستند:

A=31×1=3

B=342×1

C=46124×1

تمرین

میوه فروشی وزن (بر حسب کیلو گرم) میوه هایی را که در روزهای مختلف هفته جهت فروش عرضه کرده، به‌صورت زیر دسته بندی کرده است.

تعریف ماتریس - پیمان گردلو

اطلاعات فوق را به‌صورت ماتریسی از اعداد نشان دهید.

480240320180560300200170 , 22580250110225105

تمرین

جای هر یک از درایه های ماتریس های زیر را مشخص کنید. 

152743

a11=1 درایه سطر اول و ستون اول است.


a12=5 درایه سطر اول و ستون دوم است.


a13=-2 درایه سطر اول و ستون سوم است.


a21=7 درایه سطر دوم و ستون اول است.


a22=4 درایه سطر دوم و ستون دوم است.


a23=3 درایه سطر دوم و ستون سوم است.

253

a11=2 درایه سطر اول و ستون اول است.


a21=5 درایه سطر دوم و ستون اول است.


a31=3 درایه سطر سوم و ستون اول است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

تعداد نظرهای ثبت شده (1)

 • صادق شاه محمدی
  25 دی 1402

  matris was great