لیست

نمایش تفضیلی مجموعه

آخرین ویرایش: 17 دی 1400
دسته‌بندی: مجموعه در ریاضی
امتیاز:

حالت اول: در این حالت اگر تعداد عضوهای مجموعه محدود باشد، اعضای مجموعه را در بین دو آکولاد قرار می‌دهیم، مانند:

A=1,2,3,4

حالت دوم: اگر تعداد اعضا، زیاد ولی متناهی باشد، سه عضو اول را نوشته و نقطه‌چین می‌گذاریم، سپس عضو آخر را می‌نویسیم، مانند:

B=1,2,3,...,38

حالت سوم: اگر تعداد اعضا، نامتناهی باشد، سه عضو اول را نوشته و چند نقطه می‌گذاریم، مانند:

C=1,3,5,...

تذکر

برای این‌که نشان دهیم عضوی مانند x متعلق به مجموعه‌ای مانند A است، می‌نویسیم xA.

اگر عضوی مانند x متعلق به مجموعه‌‌ای مانند A نباشد، می‌نویسیم xA.

تمرین

با توجه به شکل، درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

نمایش تفضیلی مجموعه - پیمان گردلو

2B

درست است.

4C

درست است.

3B

درست است.

3,4A

نادرست است.

C=1,2  ,  B=1,2,3CB

درست است.

تمرین

با توجه به شکل زیر:

نمایش تفضیلی مجموعه - پیمان گردلو

عضو بودن یا نبودن اعداد 1,2,3,4 را نسبت به مجموعه‌های C,B,A مشخص می‌کنیم: 

1A2C  3A3B3AB   4A4B4C4ABC

تمرین

هر یک از مجموعه‌های زیر را با نوشتن اعضای آن مشخص کنید.

A=1x      x,x<5

A


=11,12,13,14


=1,12,13,14

B=4x      x,2<x<2

B=41,40,41=4,0,4

A=xxN,x21=0

كافی است گزاره ‌نمای جمله را حل كنيم:

x21=0x2=1x=±1x=1NA=+1

E=2x×3yx,yN,x+y=5

عضوهای اين مجموعه به‌صورت 2x×3y هستند:

x,yN   ,    x+y=51+4=5x=1   ,   y=421×34E4+1=5x=4  ,   y=124×31E2+3=5x=2  ,  y=322×33E3+2=5x=3   ,  y=223×32E


E=21×34  ,   24×31   ,   22×33   ,  23×32

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

نمایش تفضیلی مجموعه

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید