توان در ریاضی

توان در ریاضی

کاربر عزیز:

فهرست درس توان در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

 

۱-مقدمه 

 ۲-قوانین و قضایای محاسبه ی توان

 ۲-۱)ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند  

۲-۲)ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند  

۲-۳)ضرب اعداد توندار وقتی توانها و پایه ها مساوی باشند

 ۲-۴)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند 

 ۲-۵)تقسیم اعداد توان داروقتی توان ها مساوی باشند 

۲-۶)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها وتوان ها هر دو مساوی باشند

 ۲-۷)توان رساندن یک عدد توان دار 

 ۲-۸)توان منفی 

 ۲-۹)توان زوج وفرد اعداد حقیقی منفی

۳-جمع و تفریق توان ها

 ۴-معادلات توانی(نمایی) 

۵-نامعادلات توانی(نمایی)

۶-نماد علمی

 

 

توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی توان در ریاضی

ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند  ضرب اعداد توندار وقتی توانها و پایه ها مساوی باشند تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند   تقسیم اعداد توان داروقتی توان ها مساوی باشند  تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها وتوان ها هر دو مساوی باشند

 توان رساندن یک عدد توان دار  توان منفی   توان زوج وفرد اعداد حقیقی منفی جمع و تفریق توان ها معادلات توانی(نمایی)

قوانین و قضایای محاسبه ی توان   ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند  تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند  تقسیم اعداد توان داروقتی توان ها مساوی باشند  تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها وتوان ها هر دو مساوی باشند توان رساندن یک عدد توان دار  توان منفی  جمع و تفریق توان ها  معادلات توانی  مثالهای توان  امعادلات توانی(نمایی)

قوانین و قضایای محاسبه توان ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشندتوان زوج وفرد اعداد حقیقی ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند ضرب