لیست

قانون اول

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند.

در ضرب اعداد توان دار، اگر پایه ها مساوی و توان ‌ها مختلف باشند، یکی از پایه‌ ها را نوشته و توان ها را با هم جمع می‌کنیم:

aR  ,  m  ,  nZ   ;      am×an=am+n

اثبات

am×an=a×a××a×a×a×a××a=a×a×a×a××a=am+n

در پرانتز آبی رنگ a به تعداد m بار تکرار شده است.
در پرانتز قرمز رنگ a به تعداد n بار تکرار شده است.
در پرانتز سبز رنگ a به تعداد m+n بار تکرار شده است.

تمرین

حاصل عبارات زیر را به صورت عدد توان دار می‌نویسیم:

26×27

=26+7=213

32×34×35

=32+4+5=311

9×34

=32×34=32+4=36

26×234

=26×23×23×23×23=26+3+3+3+3=218

123×0/54

=0/53×0/54=0/53+4=0/57

35×272

=35×332=35×33×33=35+3+3=311

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون اول

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید