لیست

مقدمه‌‌ ای بر توان

آخرین ویرایش: 11 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

برای آسان شدن محاسبه، عبارتی مانند 2×2×2×2×2 را به صورت 25 می‌نویسیم و آن را می‌خوانیم (2 به توان 5).

در عددی مانند 25، عدد 2 را پایه و عدد 5 را توان یا نمای آن عدد می‌نامیم.  

اگر a عدد حقیقی و n عددی صحیح فرض شود، بنابر تعریف داریم:

aR  ,  nZ     ;      an=a×a×a××a

در تساوی فوق a به تعداد n بار، تکرار شده است. 

تذکر

هر عدد حقیقی که دارای توان نباشد، توان آن را عدد 1 منظور می‌کنیم.

a1=a

تمرین

اعداد زير را بخوانيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

27

27=2×2×2×2×2×2×2


2 به‌توان 7 

15

15=1×1×1×1×1


1 به‌توان 5 

453

453=45×45×45


45 به‌توان 3 

تمرین

حاصل هر يک از عبارات زير را حساب كنيد.

24+52

24=2×2×2×2=1652=5×5=2524+52=16+25=41

23×32

23=2×2×2=832=3×3=923×32=8×9=72

3342

33=3×3×3=2742=4×4=163342=2716=11

103÷52

103=10×10×10=100052=5×5=25103÷52=1000÷25=40

33+43+53

33=3×3×3=2743=4×4×4=6453=5×5×5=12533+43+53=27+64+125=216

2662+42

26=2×2×2×2×2×2=6462=6×6=3642=4×4=162662+42=6436+16=44

25+123

25=2×2×2×2×2=32123=12×12×12=1825+123=32+18=32×8+18=256+18=2578

یادآوری

در ادامه به بررسی قوانین توان می‌پردازیم.

قوانین توان - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید