۱-دستگاه مختصات دکارتی
۲-فاصله ی دو نقطه،بر حسب مختصات آنها  

۲-۱)طول پاره خطدستگاه مختصات دکارتی
۲-۲)نکات 

۳-مختصات وسط یک پاره خط بر حسب مختصات دو سر آن

۳-۱)قضیه
۳-۲)نکات 

 ۴-معادله ی خط

۴-۱)مقدمه و تعریف
۴-۲)حالات مختلف خط
۴-۳)نکات خط
۴-۴)رسم خطی که معادله ی آن معلوم است

۵- طول از مبدا و عرض از مبدا

۵-۱)مقدمه و تعریف
۵-۲)نکات

 ۶-شیب خط (ضریب زاویه)

۶-۱)مقدمه و تعریف
۶-۲)نکات

۷-معادله ی خطی که از دو نقطه می گذرد و شیب آن، عدد معلومی است
۸-معادله ی خطی که از دو نقطه می گذرد
۹-شرط موازی بودن دوخط

۹-۱)قضیه
۹-۲)نکات

۱۰-شرط عمود بودن دو خط
۱۱-فصل مشترک دو خط راست

۱۱-۱)تعریف
۱۱-۲)نکات  

۱۲-فاصله ی یک نقطه از خط
۱۳-فاصله ی دو خط موازی

۱۳-۱)محاسبه ی فاصله ی دو خط موازی
۱۳-۲)معادله ی خط واسط بین دو خط موازی
۱۳-۳)معادله ی قرینه ی یک خط،نسبت به خط موازی

۱۴-مکان هندسی نقاطی که به فاصله ی معینی از یک خط قرار دارند
۱۵-معادله ی نیمساز زاویه ی بین دو خط
۱۶-محاسبه ی مساحت مثلث به کمک مختصات رئوس آن
۱۷-دسته خط
۱۸-انتقال محورهای مختصات
۱۹-تقسیم یک پاره خط به نسبت معلوم
۲۰-محور   

۲۰-۱)تعریف محور

۲۰-۲)بردار واحد ( یکانی ) محور

۲۰-۳)رابطه شال
۲۰-۴)اندازه جبری بردار

 

دستگاه مختصات دکارتی دستگاه مختصات دکارتی دستگاه مختصات دکارتی دستگاه مختصات دکارتی دستگاه مختصات دکارتیمحاسبه ی فاصله ی دو خط موازی معادله ی خط واسط بین دو خط موازی  معادله ی قرینه ی یک خط،نسبت به خط موازی مکان هندسی نقاطی که به فاصله ی معینی از یک خط قرار دارند معادله ی نیمساز زاویه ی بین دو خط    محاسبه ی مساحت مثلث به کمک مختصات رئوس آن   دسته خط    انتقال محورهای مختصات   تقسیم یک پاره خط به نسبت معلوم محور  انتقال محورهای مختصات  تقسیم یک پاره خط به نسبت معلوم محور   تعریف محور بردار واحد ( یکانی ) محور  رابطه شال اندازه جبری بردار