برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری
لیست

سرفصل‌های این مبحث

هندسه دکارتی

 • دستگاه مختصات دكارتی
 • فاصله دو نقطه برحسب مختصات آنها
 • مختصات وسط پاره خط
 • معادله خط
 • طول و عرض از مبدا
 • شیب خط (ضریب زاویه)
 • معادله خط با یک نقطه و شیب خط
 • معادله خط با داشتن دو نقطه
 • شرط موازی بودن دو خط
 • شرط عمود بودن دو خط
 • فصل مشترک دو خط
 • فاصله نقطه از خط
 • فاصله دو خط موازی
 • مكان هندسی نقاطی كه به فاصله معین از یک خط قرار دارند
 • معادله نیمساز زاویه بین دو خط
 • مساحت مثلث به كمک مختصات
 • دسته خط
 • انتقال محورهای مختصات
 • تقسیم پاره خط به نسبت معلوم
 • محور

فاصله دو نقطه برحسب مختصات آنها

آخرین ویرایش: 16 فروردين 1402
دسته‌بندی: هندسه دکارتی
امتیاز:

قضیه

اگر AxA,yA و BxB,yB دو نقطه در صفحه مختصات xoy باشند، فاصله این دو نقطه یعنی طول پاره خط AB بر حسب مختصات نقاط A و B به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:  

AB=xAxB2+yAyB2

اثبات

از نقاط A و B خطوطی بر هر دو محور عمود می‌کنیم، خواهیم داشت:

HB¯=yByAHA¯=xAxB

در مثلث ABH با توجه به رابطه فیثاغورث داریم: 

AB2=HB2+HA2AB2=yByA2+xAxB2AB2=xAxB2+yAyB2AB=xAxB2+yAyB2

تمرین

دستگاه مختصات دکارتی زیر مفروض است:

فاصله دو نقطه - پیمان گردلو 

فاصله نقطه A را تا نقطه B به‌دست آورید.

AB=xAxB2+yAyB2=342+302=12+32=1+9=10

فاصله نقطه A را تا نقطه C به‌دست آورید.

AC=xAxC2+yAyC2=332+312=62+42=36+16=52

فاصله نقطه A را تا نقطه D به‌دست آورید.

AD=xAxD2+yAyD2=312+332=22+62=4+36=40

فاصله نقطه A را تا نقطه E به‌دست آورید.

AE=xAxE2+yAyE2=312+312=42+22=16+4=20

تمرین

فاصله دو نقطه را در شکل زیر محاسبه کرده‌ایم:

فاصله دو نقطه - پیمان گردلو

تمرین

سه نقطه زیر را راس های یک مثلث در نظر می‌گیریم:

A=11  ,  B=30  ,  C=13

مثلث را رسم کنید.

پیمان گردلو

طول اضلاع و محیطش را محاسبه کنید.

AB=xAxB2+yAyB2=132+1+02=4+1=5AC=xAxC2+yAyC2=112+132=4+16=20BC=xBxC2+yByC2=312+032=16+9=25=5


P=AB+AC+BC=5+20+5=5+4×5+5=5+25+5=35+5

نوع این مثلث را مشخص کنید.

طول اضلاع مثلث در قضیه‌ فیثاغورس زیر صدق می‌کند، بنابراین مثلث، قائم‌ الزاویه است.

BC2=AC2+AB252=202+5225=20+5

تمرین

نقطه ای روی خط زیر بيابيد كه فاصله آن از نقطه A5,1 برابر 5 باشد. 

L:y=x+1

فرض كنيم نقطه مورد نظر به مختصات Bα,     باشد.


چون اين نقطه روی خط L قرار دارد، در معادله خط صدق می‌کند و عرض آن α+1 است و داریم:

A5,1Bα,α+1


AB=5xAxB2+yAyB2=55α2+1α+12=55α2+2α2=255α2+α+22=252510α+α2+α2+4α+4=252α26α+4=0α=1α=2


if   α=1Bα,α+1B1,2if   α=2Bα,α+1B'2,3


پس مساله دو جواب دارد.

تمرین

نقطه A به عرض 3 را روی محور y ها در نظر می‌گیریم.

دو نقطه B,C را روی محور xها طوری پیدا کنید که مثلث ABC در راس A متساوی الساقین باشد. 

پیمان گردلو


در مثلث متساوی الساقین، داریم:

AB=ACxAxB2+yAyb2=xAxC2+yAyC20xB2+302=0xC2+302xB2+9=xC2+9xB2+92=xC2+92xB2+9=xC2+9xB2=xC2xB=±xCxB=xC


xB=xC قابل قبول نیست زیرا هر دو نقطه B,C روی هم می‌افتند.

به‌ازای هر دو مقدار قرینه روی محور xها نسبت به مبدا مختصات طول نقطه B با قرینه‌ طول نقطه C برابر است و به‌ازای بی ‌نهایت مقدار پاره‌ خط AB=AC می‌باشد، بنابراین مسئله بی‌ نهایت جواب دارد.   

تمرین

نقطه ای روی خط y=2x تعیین کنید که مجموع فواصل آن تا مبدا مختصات و نقطه A2,4 برابر 5 باشد. 

نقطه Mx,y روی y=2x در نظر می‌گیریم، در این‌صورت Mx,2x است:

OM¯+AM¯=5x02+2x02+x22+2x42=55x2+5x220x+20=55x220x+20=55x25x220x+202=55x225x220x+20=25+5x2105x220x+105x=55x2x=12


5x2x=12x05+x2x=1252x=12x=1252=2+52


5x2x=12x<05x2x=125+2x=12x=125+2=252


x=2+52y=2xy=2+5      ;    M2+52,2+5x=252y=2xy=25     ;    M252,25


معادله دو جواب دارد.

تمرین

مركز دايره ای را پيدا كنيد كه آن دايره از سه نقطه زیر می‌گذرد.

A3,8  ,  B2,7  ,  C4,3

پیمان گردلو

CM=BMxMxC2+yMyC2=xMxB2+yMyB2α42+β32=α22+β72α42+β32=α22+β72α28α+16+β26β+9=α24α+4+β214β+498α+4α6β+14β+2553=04α+8β28=0α+2β7=0    ;    1AM=BMxMxA2+yMyA2=xMxB2+yMyB2α+32+β+82=α22+β72α2+6α+9+β2+16β+64=α24α+4+β214β+4910α+30β+20=0α+3β+2=0    ;    21,2:α+2β7=0α+3β+2=01×α2β=7α+3β=2α2β=7α3β=2α=5β=1


M5,1 مرکز دايره فوق می‌باشد.

دریافت مثال

نکته

1- فاصله مبدا مختصات تا نقطه MxM,yM از رابطه زیر به دست می‌آید. 

O0,0MxM,yMOM=xMxO2+yMyO2OM=xM2+yM2


2-
 اگر نقاط A و B هم عرض باشند، یعنی yA=yB رابطه به صورت زیر است:

AB=xAxB2+yAyB2  AB=xAxB2AB=xAxB  


3-
  اگر نقاط A و B هم طول باشند، یعنی yA=yB رابطه به صورت زیر است: 

AB=xAxB2+yAyB2AB=yAyB2  AB=yAyB

تمرین

فاصله نقطه A32,7 از مبدا مختصات را به‌دست آوريد.

OA=xA2+yA2=322+72=18+7=25=5

دریافت مثال

تست‌های این مبحث

تست کنکور ریاضی 1401

فاصله نقطه A روی خط x+y=a از دو نقطه C1,4,B3,2 و به‌ترتیب برابر 29 و 5 است. مقدار a چقدر است؟

 1. 2
 2. 12
 3. -12
 4. -2
مشاهده پاسخ تست بستن

خرید پاسخ‌ها

فاصله دو نقطه برحسب مختصات آنها

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری