رادیکال-ریشه

کاربر عزیز:

فهرست درس رادیکال در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

رادیکال-ریشه

۱-مقدمه

۲-تعریف ریشه ی nام  

۳- قواعد و قضایای محاسبه ی رادیکال

۳-۱)حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه ی برابر  

۳-۲)توان رسانی رادیکال ها   

۳-۳)خارج کردن عدد از زیر رادیکال،وارد کردن عدد به زیر رادیکال  

۳-۴)حاصل تقسیم دورادیکال با فرجه ی برابر   

۳-۵)ساده کردن توان زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال   

۳-۶) تبدیل رادیکال به توان و بر عکس  

۳-۷)حاصل ضرب فرجه های چند رادیکال  

۳-۸)حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه های مختلف 

۴- نکات مهم رادیکال

۵-قدرمطلق و رادیکال ها   

۶- جمع جبری عددها و عبارتهای رادیکالی  

۷- گویا کردن مخرج کسرها

۷-۱)مقدمه

 ۷-۲)روشهای گویا کردن مخرج کسره

 ۸-رادیکال مرکب  

 ۸-۳)استفاده از تبدیلهای اتحادی و جذر گرفتن

 

۹-معادلات رادیکالی  

۹-۱)حل معادلات رادیکالی با فرجه زوج (استفاده از حوزه تعریف معادله)

۹-۲)حل معادلات رادیکالی با فرجه زوج (آزمایش جواب در معادله)

۹-۳)حل معادلات رادیکالی با استفاده ازتغییر متغیر

۹-۴)حل معادلات رادیکالی به کمک اتحاد اویلر

۹-۶)حل معادلات رادیکالی به روش هندسی

 ۱۰-نامعادلات رادیکالی (اصم یا گنگ) 

۱۰-۱)حل نامعادلات رادیکالی به روش جبری

۱۰-۲)حل نامعادلات رادیکالی به روش هندسی

 

رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه رادیکال-ریشه حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه ی برابر   توان رسانی رادیکال ها    خارج کردن عدد از زیر رادیکال،وارد کردن عدد به زیر رادیکال حاصل تقسیم دورادیکال با فرجه ی برابر    ساده کردن توان زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال  حل معادلات رادیکالی به روش هندسی نامعادلات رادیکالی (اصم یا گنگ) حل نامعادلات رادیکالی به روش جبریحل نامعادلات رادیکالی به روش هندسی استفاده از تبدیلهای اتحادی و جذر گرفتنخارج کردن عدد از زیر رادیکال،وارد کردن عدد به زیر رادیکال  

حاصل تقسیم دورادیکال با فرجه ی برابر   ساده کردن توان زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال   تبدیل رادیکال به توان و بر عکس  حاصل ضرب فرجه های چند رادیکال  حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه های مختلف معادلات رادیکالی  حل معادلات رادیکالی با فرجه زوج (استفاده از حوزه تعریف معادله)حل معادلات رادیکالی با فرجه زوج (آزمایش جواب در معادله)حل معادلات رادیکالی با استفاده ازتغییر متغیرحل معادلات رادیکالی به کمک اتحاد اویلر