مقدمه‌‌ ای بر رادیکال

آخرین ویرایش: 23 دی 1402
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

مقدمه

کشاورزی، یک قطعه زمین به شکل مربع دارد.

او برای کاشت و کار در زمین خود در هر متر مربع 50 گرم بذر مصرف کرده است.

اگر این کشاورز برای کاشتن در همه زمین خود 5 کیلوگرم بذر مصرف کرده باشد، محیط زمین او چقدر است؟

برای حل این مسئله ابتدا مساحت زمین را به‌دست می‌آوریم.

1m250grxm25kg

مساحت زمین بر حسب متر مربع برابر است:

x=5kg50gr=5×1000gr50gr=100m2

اگر طول ضلع مربعی x باشد، می‌دانیم که مساحت آن x2 است.

اگر مساحت مربعی 100m2 باشد، طول ضلع این مربع 10m است، زیرا:

102=100

رادیکال - پیمان گردلو

 پس محیط آن برابر است با:

4×10=40m

تمرین

اگر مساحت زمین 196m2 باشد، طول زمین چند متر است؟

196m2=14m×14m

طول زمین 14 متر می‌باشد.

اگر مساحت زمین 256m2 باشد، طول زمین چند متر است؟

256m2=16m×16m

طول زمین 16 متر می‌باشد.

اگر مساحت زمین 300m2 باشد، طول این زمین بین کدام دو عدد متوالی هست؟

289m2<300m2<324m2

17m×17m<300m2<18m×18m


طول این زمین بین دو عدد 17 و 18 می‌باشد.

اگر مساحت زمین 50m2 باشد، طول زمین را تا یک رقم اعشار، تخمین بزنید. 

64m2<50m2<49m2     

8m×8m<50m2<7m×7m


عدد 50 به عدد 49 نزدیک تر است از عدد 64.


اگر x طول زمین باشد، بایستی در بازه زیر قرار بگیرد.

8<x<7


فرض کنیم طول زمین را تا یک رقم اعشار به صورت زیر تخمین زده‌ایم:

if  x=7.1


بنابراین داریم:

x×x=7.1×7.1=50.41


عددفوق به همان اندازه نزدیک است که فقط با استفاده از یک رقم اعشار، می‌توانیم به آن برسیم.

تمرین

حجم مخزن آبی به‌شکل مکعب، برابر 25 متر مکعب است. طول ضلع این مکعب را حدس بزنید و حدس خود را آزمایش کنید.

می‌دانیم هرگاه طول ضلع مکعبی a متر باشد، حجم آن برابر a3 متر مکعب است.


رادیکال - پیمان گردلو


ابتدا جدول زیر را کامل می‌کنیم:طول ضلع مکعب را به روش زیر به دست می‌آوریم:

8<25<2723<25<33233<253<3332<253<3


بهتر است 2/8 را امتحان کنیم.

آیا 2/83=25؟

2532/82/83=21/952


25 به 27 نزدیکتر است تا 8 پس بهتر است عدد 2/9 را امتحان کنیم:

2532/92/93=24/389


سوال آن است که مقدار دقیق 253 چقدر است؟

253 یک عدد حقیقی گنگ است.


با ماشین حساب، می‌توانیم تقریب دقیق تری از آن به دست آوریم، اما هیچ گاه مقدار دقیق آن به صورت اعشاری قابل نمایش نیست


برای نمایش آن از نماد 253 استفاده می کنیم.


اگر قدرت ماشین حساب ما بیشتر باشد، تعداد ارقام اعشاری بیشتری به دست می‌دهد و عدد دقیق تری برای ریشه سوم 25 حاصل می‌شود.

253 برای نمایش ریشه سوم 25 به کار می‌رود.


در کاربردهای دنیای واقعی با مقادیر تقریبی آن مانند اعداد زیر کار می‌کنیم:

2/924   ,   2/92   ,    2/9


ریشه عددها را می‌توانیم به طور تقریبی روی محور اعداد نشان دهیم:


رادیکال - پیمان گردلو

تعریف

به اعداد توان دار زیر، توجه کنید:

if   n=4    ;    2n=24=2×2×2×2

if   n=4    ;    2n=24=124=12×2×2×2=12×12×12×12

در قسمت توان ملاحظه شد که اگر x عددی حقیقی و n عددی صحیح باشد، آن‌گاه:

xn=x×x××x           ;    n>01x×1x××1x    ;    n<0    ,    n0

x و 1x به تعداد n بار درهم ضرب شده‌اند.

یادآوری

در ادامه به بررسی قوانین رادیکال می‌پردازیم.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید