عبارات جبری 

کاربر عزیز:

فهرست درس عبارات جبری در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

 

عبارات جبری

۱-مقدمه

۲-اقسام عبارات جبری(معین،نامعین،صحیح،گویا….)  

۲-۱) عبارت جبری معین ونامعین

۲-۲)عبارت جبری صحیح

۲-۳)عبارت جبری کسری  

۲-۴) عبارت جبری گویا

۳-حوزه ی تعریف یک عبارت جبری 
۴-مقدار عددی یک عبارت جبری  

۵-یک جمله ای جبری 

۵-۱)  تعریف یک جمله ای جبری

۵-۲)یک جمله ای های متشابه 

۵-۳)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  

۵-۴) ضرب یا تقسیم یک جمله ای جبری در یک عدد 

۵-۵)ضرب دو یک جمله ای  

۵-۶)تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

۶-چند جمله ای ها

۶-۱)تعریف چند جمله ای
۶-۲)درجه یک چند جمله ای

۶-۳ )مجموعه ضرایب چند جمله ای

۶-۴)انواع چند جمله ای

۶-۴-۱)چند جمله ای همگن

۶-۴-۲)چند جمله ای متقارن

۶-۴-۳)چند جمله ای زوج وچند جمله ای فرد

۶-۴-۴)چند جمله ای استاندارد(متعارف)

۶-۴-۵)چند جمله ای متحد با صفر

۶-۵)اعمال روی چند جمله ای ها

۶-۵-۱)جمع چند جمله ای ها

۶-۵-۲)ضرب یک عدد در یک چند جمله ای

۶-۵-۳)قرینه یک چند جمله ای

۶-۵-۴)تفریق چند جمله ای ها

۶-۵-۵)ضرب چند جمله ای ها

۶-۵-۶)تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای

۶-۵-۷)تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای