عبارات جبری 

عبارات جبری

۱-مقدمه

۲-اقسام عبارات جبری(معین،نامعین،صحیح،گویا….)  

۲-۱)  عبارت جبری معین ونامعین

                        ۲-۲)عبارت جبری صحیح

                        ۲-۳)عبارت جبری کسری  

                        ۲-۴) عبارت جبری گویا

۳-حوزه ی تعریف یک عبارت جبری 
۴-مقدار عددی یک عبارت جبری   عبارات جبری

۵-یک جمله ای جبری 

۵-۱)  تعریف یک جمله ای جبری

                      ۵-۲)یک جمله ای های متشابه 

                      ۵-۳)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  

                      ۵-۴) ضرب یا تقسیم یک جمله ای جبری در یک عدد 

۵-۵)ضرب دو یک جمله ای  

۵-۶)تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

۶-چند جمله ای ها

 ۶-۱)تعریف چند جمله ای
۶-۲)درجه یک چند جمله ای

۶-۳ )مجموعه ضرایب چند جمله ای

                     ۶-۴)انواع چند جمله ای

۶-۴-۱)چند جمله ای همگن

۶-۴-۲)چند جمله ای متقارن

۶-۴-۳)چند جمله ای زوج وفرد

۶-۴-۴)چند جمله ای استاندارد( متعارف)

۶-۴-۵)چند جمله ای متحد با صفر

                     ۶-۵)اعمال روی چند جمله ای ها

۶-۵-۱)جمع چند جمله ای ها

۶-۵-۲)ضرب یک عدد در یک چند جمله ای

۶-۵-۳)قرینه یک چند جمله ای

۶-۵-۴)تفریق چند جمله ای ها

۶-۵-۵)ضرب چند جمله ای ها  

۶-۵-۶)تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 

۶-۵-۷)تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای   

 

 

عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری عبارات جبری

 تعریف یک جمله ای جبری   یک جمله ای های متشابه  جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  ضرب یا تقسیم یک جمله ای جبری در یک عدد 

ضرب دو یک جمله ای تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای چند جمله ای ها تعریف چند جمله ای درجه یک چند جمله ای  مجموعه ضرایب چند جمله ای انواع چند جمله ای چند جمله ای همگن چند جمله ای متقارن چند جمله ای زوج وفردچند جمله ای استاندارد( متعارف)چند جمله ای متحد با صفر اعمال روی چند جمله ای هاجمع چند جمله ای هاضرب یک عدد در یک چند جمله ایقرینه یک چند جمله ای تفریق چند جمله ای ها

ضرب چند جمله ای ها  تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای