عبارات درجه دوم

کاربر عزیز:

فهرست درس عبارات درجه دوم در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

عبارات درجه دوم

۱-مقدمه

 ۲-حل معادله ی درجه دوم به فرم ناقص

۲-۱)حل معادله ی درجه دوم وقتیb=0 است    

۲-۲)حل معادله ی درجه دوم وقتیc=0 است   

۲-۳)حل معادله ی درجه دوم وقتیb=0وc=0 است    

 ۳-حل معادله ی درجه دوم به فرم کامل

۳-۱)روش اتحادها (استفاده از تجزیه)  

۳-۲)روش مربع کامل   

۳-۳)روش دلتا(دستورb)    

۳-۵)روش هندسی

۳-۶)روش خوارزمی

۳-۷)روش آزمون و خطا

۴-روابط بین ضرائب و ریشه های معادله ی درجه دوم   

۵-محاسبه ی عبارت های متقارن برحسب ریشه های معادله ی درجه دوم بدون حل معادله    

۶-دستگاههای درجه دوم

۶-۱)دستگاههای متقارن    

۶-۲)دستگاههای غیر متقارن  

۶-۳)دستگاههای متجانس نسبت به مجهولات  

۷-نتایج خاص از ضرائبaوbوcو نکات مربوط به آن

۷-۱)یافتن ریشه های معادله درجه دوم وقتی a+b+c=0می باشد   

۷-۲)یافتن ریشه های معادله درجه دوم وقتی b=a+cمی باشد   

۷-۳)یافتن روابط بین ضرائب معادله وقتی یک ریشه kبرابر ریشه  دیگر باشد

۷-۴)یافتن ریشه ی معادله ی درجه دوم وقتی a به سمت صفر میل می کند    

۷-۵)یافتن ریشه معادله  درجه دوم وقتی bوaهر دوبه سمت صفر میل می کند 

۷-۶)رابطه خاص بین دو ریشه معادله درجه دوم

 ۸-تشکیل معادله ی درجه ی دومی که هر دو ریشه ی آن معلوم می باشد   

۹-تشکیل معادله ی درجه ی دومی که فقط یک  ریشه ی آن معلوم می باشد    

۱۰-تعیین دو عدد که حاصل ضرب و حاصل جمع آن دو،معلوم می باشد  

۱۱-تشکیل معادله ی درجه ی دوم جدید از روی معادله ی مفروض تحت شرایط مسئله  

۱۲-تشکیل معادله ی درجه ی دوم جدید در حالات خاص   

۱۳-شرط داشتن دو ریشه ی مشترک بین دو معادله ی درجه ی دوم 

۱۴-حل وبحث معادله ی درجه دوم 

۱۵-تعیین علامت عبارت درجه دوم 

۱۶-نامعادلات یک مجهولی درجه دوم

۱۶-۱)مقدمه   

۱۶-۲)دستگاه نامعادلات یک مجهولی درجه ی دوم  

۱۷-مقایسه ی یک عدد مانندpبا ریشه های معادله ی درجه ی دوم    

۱۸-مقایسه ی دو عدد مانند pوqبا ریشه های  معادله ی درجه ی دوم   

۱۹-تجزیه ی سه جمله ای درجه دوم با استفاده ازPS   

۲۰-معادلاتی که به معادلات درجه دوم تبدیل پذیرند

۲۰-۱)معادلات دو مجذوری   

۲۰-۲)معادلات معکوسه   

۲۱-نمودار رابطه ی درجه دوم

۲۱-۱)مقدمه

۲۱-۲)معادله ی سهمی در حالت کلی   

۲۱-۳)راس وخط تقارن سهمی   

۲۱-۴)رابطه ی بین نمودار سهمی و ریشه های معادله ی درجه دوم

۲۲-اکسترمم در سه جمله ای درجه ی دوم  

۲۳-صفرهای توابع

 

عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم عبارات درجه دوم