سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

حل معادله درجه دوم به فرم ناقص

آخرین ویرایش: 05 بهمن 1402
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:

یادآوری

قبل از پرداختن به حل معادلات درجه دوم به فرم کامل، معادلات درجه دوم به فرم ناقص را در زیر بررسی می‌کنیم.

حالت اول

در معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 اگر ضریب x یعنی b=0 باشد، داریم:

ax2+bx+c=0

ax2+0x+c=0

ax2+c=0

ax2=c

x2=ca

x=±ca

نکته

اگر a و c مختلف‌العلامه باشد، داریم:

c.a<0

در این حالت ca>0 است و معادله دارای دو ریشه قرینه است. 

تمرین

معادلات درجه دوم ناقص زیر را حل می‌کنیم:

4x216=0

4x2=16x2=4x=±2


در معادله فوق:

a=+4 , c=-16


a,cمختلف‌العلامه هستند و معادله دارای دو ریشه قرینه x=±2 است.

2x2+18=0

2x2=18x2=9


در معادله فوق:

a=+2 , c=+18


  a,c مختلف‌العلامه نیستند و معادله ریشه حقیقی ندارد.

5 x2-60=20

معادله درجه دوم - پیمان گردلو

4m21=0

4m2=1


m2=14


m=±12

x2100=0

x2=100


x=±100


x=±10

25y23=0

25y2=3


y2=325


y=±325


y=±35

(2t9)2=5

2t9=±5


2t=9±5


t=12(9±5)


t=92±52

2x28=0

2x2=8x2=82

x2=4x=±4x=±2

9x2+27=0

9x2=27x2=279

x2=3x=±3

4x2+16=0

4x2=16x2=164

x2=4x±4


عدد منفی زير راديكال در حوزه اعداد حقيقی تعريف نشده است، يعنی معادله جواب حقيقی ندارد.


علت اين امر آن است كه a=4 و c=16 مختلف العلامه نيستند.

3x25=70

3x2=75x2=753

x2=25x=±5

x+122x2=0

x2+2x+12x2=0x21=0

x2=1x=±1

3x2118+742x212=10

طرفین تساوی را در عدد 24 ضرب می‌کنیم تا مخرج‌ ها از بین بروند:


24×3x2118+742x212=24×10


3×3x211+2×742x2=240


9x233+1484x2=2405x2+115=240

5x2=125x2=25x=±5

xx+1+xx+4=1

xx+4+xx+1x+1x+4=1x2+4x+x2+xx2+5x+4=12x2+5x=x2+5x+4

2x2+5xx25x4=0x24=0

x2=4x=±2

دریافت مثال

نکته

شرط آن‌که معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 دارای دو ریشه قرینه باشد آن است که b=0 و a و c مختلف‌العلامه باشند.   

تمرین

به‌ازای چه مقدار m معادلات زیر دارای دو ريشه قرينه است؟

3x2+m29x+m+2=0

شرط وجود دو ريشه قرينه برای معادله درجه دوم آن است كه b=0 باشد و a,c مختلف العلامه باشند.

if   b=0m29=0

m2=9m=±3


به‌ازای m=3 ضرایب a,c متحد العلامه می‌شوند، پس m=3 قابل قبول نيست.


به‌ازای m=-3 ضرایب a,c مختلف العلامه می‌شوند، پس m=-3 قابل قبول است. 

m2+1x2+m21x+m2+3m2=0

if   b=0m21=0m2=1m=±1


if   m=1a=m2+1a=2c=m2+3m2c=2


a,c متحد العلامه است پس m=1 قابل قبول نيست.

if   m=1a=2c=4


a,c مختلف العلامه است پس m=-1 قابل قبول است.


به‌ازای m=-1 معادله فوق دارای دو ريشه قرينه است.

دریافت مثال

حالت دوم

در معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 اگر c=0 باشد، داریم:

ax2+bx+c=0

ax2+bx+0=0

ax2+bx=0

xax+b=0

x=0ax+b=0x=ba

تمرین

معادلات درجه دوم ناقص زیر را حل می‌کنیم:

x25x=0

xx5=0x=0x5=0x=5

x1x+1=x1

x21=x1x21x+1=0x2x=0

xx1=0x=0x1=0x=1

5x2=2x

5x22x=0


x(5x2)=0


x=05x2=0x=25

3x2+18x=0

x3x+18=0


x=03x+18=03x=18x=183=6

2x2+16x=0

x2x+16=0


x=02x+16=02x=16x=162=8

4x28x=0

4xx2=0


4x=0x=0x2=0x=2

x+2x+3=6

x2+5x+6=6x2+5x=0

xx+5=0x=0x+5=0x=5

2x12x12=0

4x24x+1x22x+1=0

4x24x+1x2+2x1=0


3x22x=0x3x2=0


x=03x2=03x=2x=23

نکته

شرط آن‌که معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 همواره دارای یک جواب x=0 باشد، آن است که c=0 باشد.

تمرین

به‌ازای چه مقدار m معادله زیر همواره دارای یک جواب x=0 است.

3x2-6x+m2-3m=0

if c=0m2-3m=0mm-3=0m=0m=3


به‌ازای m=0,3 معادله فوق به‌صورت زیر می‌شود:

3x2-6x=0


این معادله همواره یک جواب x=0 دارد.

3x2-6x=03xx-2=0x=0x=2

دریافت مثال

حالت سوم

در معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 اگر b=c=0 باشد، داریم:

ax2+bx+c=0

ax2+0x+0=0

ax2=0

x2=0

x=0x=0x=0

تذکر

معادله فوق دارای دو ریشه ساده x=0 یا یک ریشه مضاعف x=0 می‌باشد.

تمرین

معادله درجه دوم زیر را حل کنید:

16x2=0

معادله درجه دوم - پیمان گردلو

3x2=0

3x×x=0 x=0x=0      


معادله فوق دوریشه ساده برابر x=0 یا یک ریشه مضاعف برابر x=0 دارد. 

5x2=0

-5x×x=0 x=0x=0      


معادله فوق دوریشه ساده برابر x=0 یا یک ریشه مضاعف برابر x=0 دارد. 

دریافت مثال

نکته

شرط آن‌که معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 دارای یک ریشه مضاعف صفر باشد، آن است که ضرایب b=c=0 باشد.

تمرین

معادله زیر را در نظر بگیرید:

7x2+m+n5x+mn+7=0

به‌ازای چه مقداری از m,n معادله زیر دارای ريشه مضاعف صفر است؟

if  b=0m+n5=0m+n=5c=0mn+7=0mn=7m=1n=6

دریافت مثال

نکته

اگر در معادله درجه دوم a=b=c=0 باشد، معادله بی‌شمار جواب دارد.

0x2+0x+0=0

یعنی به‌ازای هر مقدار از حوزه اعداد حقیقی، تساوی فوق همواره برقرار است.

خرید پاسخ‌ها

حل معادله درجه دوم به فرم ناقص

4,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

تعداد نظرهای ثبت شده (1)

  • فاطمه ثنائی پور (فشم)
    28 اسفند 1402

    خیلییییی مفید بود واقعا ، با حل تمارینی که تو هر قسمت قرار گرفته بود ، هر چی جلو میرفتم تسلطم بیشتر میشد و بدون قلم و کاغذ بعضا قابل محاسبه بود برام
    خیلیییی عالی و جامع و کامل توضیح داده شده ?