لیست

تجزیه به‌ کمک دسته‌ بندی و فاکتورگیری

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

اگر تمام جمله های موجود در یک عبارت عامل مشترک نداشته باشند:

ابتدا جملات را دسته بندی می‌کنیم.

 نهایتا، در هر دسته از عامل مشترک فاكتور می‌گیریم، به طوری كه در مرحله بعد نیز فاكتور مشتركی ظاهر شود.

تمرین

عبارت زیر را به کمک دسته بندی و فاکتورگیری، تجزیه می‌کنیم:

x2+2x+xy+2y

ابتدا جملات را دسته بندی می‌کنیم:


=x2+xy+2x+2y


در هر دسته، از عامل مشترک فاكتور می‌گیریم:


=xx+y+2x+y


در این مرحله فاكتور مشتركی مانند x+y ظاهر می‌شود:


=x+y.x+2

z3z29z+9

=z3z29z9=z2z19z1=z1z29=z1z3z+3=z1z3z+3

3x22x+12x8

=(3x22x)+(12x8)


=x(3x2)+4(3x2)


=(3x2)(x+4)

x5+x2x42

=(x5+x)(2x4+2)


=x(x4+1)2(x4+1)


=(x4+1)(x2)

x53x32x2+6

=(x53x3)(2x26)


=x3(x23)2(x23)


=(x23)(x32)

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک دسته‌بندی و فاکتورگیری

2,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید