انتگرال معین و نامعین

کاربر عزیز:

فهرست درس انتگرال معین و نامعین در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- مساحت،مستطیل های محاطی،مستطیل های محیطی، مجموع پایین ریمان ،مجموع بالای ریمان

۲-انتگرال معین

۲-۱)تعریف وقضایای مقدماتی

۲-۲)خواص و قضایای انتگرال معین

۲-۳)قضیه فشردگی وقضیه مقدار میانگین

۲-۴)قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل وانتگرال

۲-۴-۱)اولین قضیه بنیادی

۲-۴-۲)دومین قضیه بنیادی

۲-۵)ویژگی های دیگر از انتگرال معین

۲-۵-۱)ویژگی انتقال

۲-۵-۲)ویژگی فشردگی وکشیدگی

۲-۵-۳)انتگرا ل گیری از یک تابع متناوب

۲-۵-۴)انتگرال گیری از توابع زوج و فرد

۲-۵-۵) انتگرال گیری از توابع متقارن

۲-۶)محاسبه حد مجموع بعضی دنباله ها به کمک انتگرال

۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدرمطلقی

۲-۸)محاسبه انتگرال توابع جزء صحیح(براکت)

۲-۹)محاسبه سطح

۲-۹-۱)مساحت بین نمودار y=f(x)  و محور xها و دو خط x=a وx=b

۲-۹-۲)مساحت بین نمودار x=g(y)  و محور yها و دو خط y=c وy=d

۲-۹-۳)سطح بین دو منحنی وقتی متغیر مستقل xباشد

۲-۹-۴)سطح بین دو منحنی وقتی متغیر مستقل yباشد

۲-۱۰)محاسبه حجم

۲-۱۰-۱)حجم حاصل از دوران یک سطح حول محو رx ها

۲-۱۰-۲)حجم حاصل از دوران  سطح بین دو منحنی حول محو ر x ها

۲-۱۰-۳)حجم حاصل از دوران یک سطح حول محو رyها،حجم یک جسم دوار

۲-۱۱)محاسبه طول منحنی

۳- انتگرال نامعین

۳-۱)تابع اولیه یا ضد مشتق وقضایای اولیه

۳-۲)قاعده زنجیری در انتگرال نامعین

۳-۲-۱)تغییر متغیر در انتگرال نامعین

۳-۲-۲)انتگرال های نمونه۱   

۳-۲-۳)انتگرال های نمونه ۲

۳-۲-۴)انتگرال های نمونه ۳

۳-۲-۵)انتگرال های نمونه ۴

۳-۲-۶)انتگرال های نمونه۵

۳-۲-۷)انتگرال های نمونه۶

۳-۳)انتگرال گیری جزء به جزء

۳-۴)انتگرال گیری از دو جمله ای دیفرانسیلی

۳-۵)انتگرال گیری از توابع گویا

۳-۸)انتگرال گیری از توابع غیر گویا(توابع اصم)

۳-۹)انتگرال توابع مثلثاتی

۳-۱۰)محاسبه انتگرال های جبری که با استفاده از انتگرال های مثلثاتی محاسبه می شود

۳-۱۱)رسم نمودار توابعی که جزء صحیح بر انتگرال تابع بیان شده است

 

انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین انتگرال معین و نامعین،انتگرال معین و نامعین،انتگرال معین و نامعین،انتگرال معین و نامعین،انتگرال معین و نامعین،  ۱-مساحت، مستطیل های محاطی ، مستطیل های محیطی، مجموع پایین ریمان ، مجموع بالای ریمان۲-انتگرال معین ۱-۲) تعریف و قضایای مقدماتی انتگر ال یگانه ۲-۲) خواص وقضیای انتگرال معین۳- ۳-۹-۲) سطح بین دو منحنی وقتی متغیر مستقل  باشد۲) قضیه فشردگی و قضیه مقدار میانگین قضیه بنیادیحساب دیفرانسیل و انتگرال۱-۴-۲) اولین قضیه بنیادی    ۲-۴-۲) دومین قضیه بنیادی ۱-۵-۲) ویژگی انتقال۲-۵-۲) ویژ۳-۵-۲) انتگرال گیری از یک تابع متناوب      ۹-۲) محاسبه سطح گی فشردگی و کشید ۶-۲) محاسبه حد مجموع بعضی دنباله ها به کمک انتگرال گی      ۵-۵-۲) انتگرال گیری از توابع متقارن ۷-۲) محاسبه انتگرال ۸-۲) محاسبه انتگرال۲-۹-۲) مساحت بین نمودار  و محور  ها و دو خط  و جم حاصل از دوران یک سطح حول محور  ها ، حجم یک جسم دوار۵-۲) ویژگیهای دیگری از انتگرال معین۴-۵-۲) انتگرال گیری از توابع زوج وفرد تغییر متغیر در انتگرال نامعین حجم حاصل از دوران یک سطح حول محور  ها۱-۹-۲) مساحت بین نمودار و محور ها و دو خط  و حجم حاصل از دوران سطح بین دو منحنی حول محور  قاعده زنجیری در انتگرال نامعین انتگرال گیری جزء به جزءانتگرال گیری از دو جمله ای دیفرانسیلیها سطح بین دومنحنی وقتی متغیر مستقل  باشد محاسبه حجم تابع اولیه یا ضد مشتق و قضایای  اولیه۳) انتگرال گیری از توابع گویامحاسبه انتگرالهای به فرم انتگرال گیری از توابع غیر گویا (توابع اصم )  محاسبه طول منحنی  انتگرال نامعین محاسبه انتگرالهای به فرم انتگرال توابع مثلثاتی محاسبه انتگرال توابعی از سینوس یا کسینوس به صورت محاسبه انتگرال توابعی از سینوس یا کسینوس به صورت    ۰-۳)محاسبه انتگرال های جبری که با استفاده از انتگرال های مثلثاتی محاسبه می شود ۱۱-۳) رسم نمودار توابعی که جزء صحیح بر انتگرال تابع بیان شده است