تابع

کاربر عزیز:

فهرست درس تابع در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

تابع

۱-مقدمه و تعریف

۲-طرز نمایش توابع

۲-۱)نمایش زوج مرتب توابع

۲-۲)نمایش نمودار پیکانی توابع

۲-۳)نمایش نمودار هندسی توابع

۲-۴)نمایش زبان ریاضی توابع

۲-۵)نمایش رابطه ریاضی توابع

۳-دامنه توابع

۳-۱)دامنه توابع کثیرالجمله

۳-۲)دامنه توابع کسری کثیرالجمله

۳-۳)دامنه توابع رادیکالی

۳-۴)دامنه توابع جزء صحیح

۳-۵)دامنه توابع قدرمطلق

۳-۶)دامنه توابع لگاریتم

۳-۷)دامنه توابع نمایی

۳-۸)دامنه توابع کسری

۳-۹)دامنه توابع مثلثاتی

۳-۱۰)دامنه توابع معکوس مثلثاتی

۳-۱۱)دامنه توابع دومتغیره

۴-برد توابع

۴-۱)تعیین برد توابع به کمک دامنه

۴-۲)تعیین برد توابع به کمک برخی از نامساوی های جبری و مثلثاتی

۴-۴)استفاده از فرمولهای مثلثاتی

۴-۵)تعیین برد بعضی از توابع  که در فاصله ای پیوسته و اکیداً یکنوا باشند

۴-۶)تعیین برد توابع  به کمک جدول تغییرات

۴-۷)تعیین ماکزیمم و مینیموم بعضی عبارات مثلثاتی

۵-توابع چند ضابطه ای

             ۵-۱)تعریف تابع چند ضابطه ای  

             ۵-۲)تشخیص تابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه ای

             ۵-۳)رسم تابع چند ضابطه ای  

۶-اعمال جبری روی توابع

۷-توابع مرکب   

 ۷-۱)تعریف تابع مرکب  

۷-۲)خواص  تابع مرکب  

۸-محاسبه (f(x ها

 ۹-تساوی دو تابع

۱۰-انواع توابع

A)  توابع ثابت

B)  توابع همانی

C)  توابع علامت(sgn)

D)  تابع ماکسیممf,g ومینیمومf,g    

E)  توابع زوج وفرد

F)  توابع اکیدا یکنوا و یکنوا

G)  توابع یک به یک

H)  توابع پوشا

 I)  توابع دوسوئی    

J)  توابع معکوس(وارون)

K)  توابع لگاریتمی ونمائی    

L)  توابع مثلثاتی

M)  توابع معکوس مثلثاتی

N)  توابع متناوب

P)  توابع فاکتوریل   

 ۱۱-تبدیل روی منحنی‌ها

 

 

تعیین برد توابع  به کمک جدول تغییرات تعیین ماکزیمم و مینیموم بعضی عبارات مثلثاتی توابع چند ضابطه ای تعریف توابع چند ضابطه ای  تشخیص توابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه ای رسم توابع چند ضابطه ای  اعمال جبری روی توابع توابع مرکب   تعریف توابع مرکب  خواص  تابع مرکب  مقدمه و تعریف طرز نمایش توابع نمایش زوج مرتب توابع نمایش نمودار پیکانی توابع نمایش نمودار هندسی توابع نمایش زبان ریاضی توابع نمایش رابطه ریاضی توابع تعیین برد توابع به کمک دامنه  توابع