لیست

مقدار عددی عبارات جبری

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: عبارات جبری
امتیاز:

هر عبارت جبری روی مجموعه اعداد بیان شده است، بنابراین خود نشان دهنده یک عدد است که این عدد بر حسب مقادیری که به جای متغیر قرار می‌دهیم، محاسبه می‌شود.

نکته

اگر fx یک عبارت جبری باشد، مقدار عددی عبارت را به ازای x=a به صورت fa نشان می‌دهیم.

تمرین

مقدار عددی عبارت fx=2x-1 به ازای x=5 برابر است با:

f5=251=10-1=9

تمرین

دو عبارت x+1x1 و x2+xx2x را در نظر می‌گیریم:

مقدار این دو عبارت را به ازای x=3 و x=-5 و x=12  حساب می‌کنیم و با هم مقایسه می‌کنیم:  

if  x=3x+1x1=3+131=42=2x2+xx2x=32+3323=9+393=126=2


به‌ازای x=3 دو عبارت با هم برابرند. 

if   x=5x+1x1=5+151=46=46=23x2+xx2x=52+5525=25525+5=2030=23


به‌ازای x=-5 دو عبارت با هم برابرند. 

if  x=12x+1x1=12+1121=3212=62=3x2+xx2x=122+1212212=14+121412=34-14=4×34=3


به‌ازای x=12 دو عبارت با هم برابرند. 

به ازای مقدار دیگری برای x که به دلخوا خود در نظر می‌گیریم دو عبارت را حساب می‌کنیم: 

فرض می‌کنیم x=-1 باشد:

if   x=1x+1x1=1+111=02=0x2+xx2x=12+1121=111+1=02=0


به‌ازای x=-1 دو عبارت با هم برابرند. 

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

مقدار عددی عبارات جبری

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید