بخش پذیری در اعداد صحیح

آخرین ویرایش: 08 اسفند 1402
دسته‌بندی: نظریه اعداد
امتیاز:

در الگوریتم تقسیم، دیدیم:

      a  bq    r¯a=bq+r    ;    0r<b

حالتی که باقیمانده تقسیم a بر b مساوی صفر باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است:

    a  bq        r=0¯a=bq+0

در این‌صورت تعریف زیر را خواهیم داشت:

تعریف بخش پذیری

عدد صحیح a بر عدد صحیح b0 بخش پذیر است، هرگاه باقیمانده تقسیم a بر b صفر باشد، در این‌صورت: 

a=bq

اگر عدد صحیح a بر b بخش پذیر باشد، آن را به‌صورت ba می‌نویسیم و در حالت کلی داریم:‍

ba   qZ    ;    a=bq

عبارت بالا به صورت‌های زیر خوانده می‌شود:

  • عدد صحیح b عدد صحیح a را می‌شمارد.
  • عدد صحیح b عدد صحیح a را عاد می‌کند.
  • عدد صحیح b یک مقسوم علیه عدد a است.
  • عدد صحیح b یک شمارنده عدد a است.
  • عدد صحیح b یک عامل  عدد a است.
  • عدد صحیح a یک مضرب عدد a است.

به‌عنوان نمونه داریم:

عدد 5 عدد 15 را می‌شمارد:

51515=53

عدد 7 عدد -21 را می‌شمارد:

72121=73

عدد -6 عدد 42 را می‌شمارد:

64242=67

نکته

1- اگر a بر b بخش پذیر نباشد، می‌نویسیم: b  |a 

2- علت بیان (گزاره b یک مقسوم علیه a است و به‌صورت ba بیان می‌کنند) آن است که با توجه به آن‌که مقسوم علیه یک عدد در مجموعه اعداد طبیعی کوچک‌تر یا مساوی خود عدد است.

یعنی اگر ba آن‌گاه ba است لذا مانند رابطه 00 در این‌جا نیز مقسوم علیه را در سمت چپ می‌نویسیم. 

3- فرض کنید a یک عدد صحیح دل‌خواه باشد، مجموعه مقسوم علیه های a را با نماد Da نشان می‌دهیم.  

قضایای بخش پذیری

قضیه

baba

 

اثبات

baa=bqa=bqba

قضیه

baba

اثبات

baa=bqa=bqba

قضیه

baba

اثبات

baa=bqa=bqba

قضیه

babma    ;    a  ,  m0

اثبات

baa=bqma=bmqbma

از قضیه فوق نتیجه می‌شود:

baba2baban

به‌عنوان نمونه داریم:

3636×536×436×7

یادآوری

عکس قضیه فوق برقرار نیست یعنی از این‌که bma نمی‌توان نتیجه گرفت که b حداقل یکی از دو عدد m و a را عاد می‌کند. 

به گزاره‌های زیر دقت کنید:

35436×93639

33036×5363|5

61263×46|36|4

قضیه

bambma    ;    a  ,  m0

اثبات

baa=bqma=mbqmbma

از قضیه فوق نتیجه می‌شود:

mbmama=mbqa=bqba

قضیه

baba    ;    a  ,  b0

اثبات

baa=bqa=bqa=bq    ;    q=0  ,  q=1  ,  ......  

if   q=0a=bqa=0a=0

که این خلاف فرض است زیرا a0.

if    q=1a=bqa=bb=a

if    q>1a=bqb<a

ba

قضیه

baab   b=±a

اثبات

babaababb=ab=±a

قضیه

babcba±c

اثبات

baa=bq1bcc=bq2

a±c=bq1±bq2

a±c=bq1±q2    ;    q1±q2=q

a±c=bq

ba±c

یادآوری

عکس قضیه فوق برقرار نیست یعنی از این‌که ba±c نمی‌توان نتیجه گرفت که ba یا bc.

به گزاره زیر دقت کنید:

58+25|85|2

قضیه

babcba×c

اثبات

baa=bq1bcc=bq2


a×c=bq1×bq2

a×c=bq1×q2    ;    q1×q2=q

a×c=bq

ba×c

یادآوری

عکس قضیه فوق برقرار نیست یعنی از این‌که ba×c نمی‌توان نتیجه گرفت که ba یا bc.

به گزاره زیر دقت کنید:

64×96|46|9

قضیه

babcbma±nc    ;    m  ,  nZ

اثبات

هرگاه عددی دو عدد صحیح را بشمارد، هر ترکیب خطی آن دو عدد را خواهد شمرد.

baa=bq1ma=bmq1bcc=bq2nc=bnq2

ma±nc=bmq1±bnq2

ma±nc=bmq1±nq2    ;    mq1±nq2=q

ma±nc=bq

bma±nc

از قضیه فوق نتیجه می‌شود:

ba1  ,  ba2  ,,  banba1m1+a2m2++anmn

قضیه

b|1b=±1

اثبات

b|1b1b=0b=00|1 b=1b=±1

0|1 غیر ممکن است.

قضیه

b|ac|dbc|ad

اثبات

b|aa=bq'c|dd=cq''a×d=bq'×cq''ad=bcq'q''    ;    q'q''=qad=bcqbc|ad

قضیه

b|abn|an    ;    nN

اثبات

b|aa=bqan=bqnan=bn.qnqn=q'an=bnq'bn|an

bn|anan=bnq'q'=qnan=bn.qna=bqb|a

تذکر

1- صفر بر هر عدد صحیح بخش پذیر است:

aZ   ;a|00=a×qq=00=a×0

2- هر عدد صحیح بر ±1 بخش پذیر است:

aZ     ;    ±1|a

3- رابطه بخش پذیری روی Z خاصیت بازتابی دارد:

aZ    ;   a=a×1a|a

4- رابطه بخش پذیری روی Z خاصیت تقارنی ندارد: 

if    b|aa|b

5- رابطه بخش پذیری روی Z خاصیت پادتقارنی ندارد: 

if    b|a  ,  a|ba=b

6- رابطه بخش پذیری روی Z خاصیت تعدی دارد: 

b|a         a|cb|c

b|aa=bq'a|cc=aq''

c=bq'q''c=bqb|c

تمرین

ثابت کنید:

if   b3|c2b|c

b3|c2c2=b3qc2=b2bq    ;    bq=q'

c2=b2q'b2|c2    ;    b|abn|anb|c

if   m|nbm1|bn1    ;    n,mN,b>1

m|nn=mqbn1=bmq1bn1=bmq1


bn1=bm1bmq1+bmq2++1     ;     bmq1+bmq2+....+1=q


bn1=bm1qbm1|bn1

if   5|2k+125|14k2+19k+6

5|2k+1522k+1225|4k2+4k+1    ;    b|abn|an


5|2k+15×5|5×2k+125|10k+5    ;    bambma


25|10k+52510k+5×k25|10k2+5k    ;    babma


25|4k2+4k+1+10k+5+10k2+5k25|14k2+19k+6

n32n+1n=2,4,10    ;    nN

n3|2n+12n+1=kn3


k=2n+1n3k=2+7n3


حال بايد داشته باشيم:


n3=±1n=4n=2n3=±7n=10n=4n=2,4,10

a5m+4a4m+3a=±1    ;    aZ

a5m+4a45m+4a20m+16


a4m+3a54m+3a20m+15


a20m+1620m+15a1a=±1

a4n+2a12n+5a±1    ;    aZ

a|4n+2a|34n+2a|12n+6


a|12n+5


a|12n+612n+5a|1a=±1

m,nΝm3n3=19m,n=?

m3n3=19


mnm2+mn+n2=1×19


mn=1m2+mn+n2=19m=3n=2

تمرین

ثابت کنید:

15|42n1

42n1=16n142n1=16n1n


42n1=16116n1+...+1n1    ;    16n1+...+1n1=q


42n1=15q1542n1

a!b!a+b!    ;   a,bZ

a+b  a=a+b!a!a+ba!a+b  a=a+b!a!b!a!b!a+b!

8|m2n2    ;    m,n2k+1

یادآوری)


m=2t+1    ;    m2=8t+1n=2k+1    ;    n2=8k+1


m2n2=8t+18k+1m2n2=8t8k


m2n2=8tk    ;    tk=q


m2n2=8q8|m2n2

4|a2+2    ;    aZ

حالت اول)


if   a=2ka2=2k2


a2+2=4k2+2    ;    k2=q


a2+2=4q+2


يعنی باقی مانده a2+2 بر 4 مساوی 2 است، در نتيجه:


4|a2+2


حالت دوم)


    if   a=2k+1a2=2k+12a2+2=2k+12+2


a2+2=4k2+4k+1+2


a2+2=4k2+k+3    ;    k2+k=q


a2+2=4q+3


يعنی باقی مانده a2+2 بر 4 مساوی 3 است، در نتيجه:


4|a2+2

742n+22n+1

چون عدد 2n بر 3 بخش پذير نيست، بنابراين 2n  به يكی از دو صورت زير خواهد بود:


2n=3k+12n=3k+2


1    if   2n=3k+1A=42n+22n+1


A=43k+1+23k+1+1A=443k+223k+1A=464k+28k+1


اكنون باقی مانده عدد A را بر 7 می‌يابيم:


41k+21k+1=7r=0


2    if   2n=3k+2A=42n+22n+1

A=43k+2+23k+2+1A=4243k+2223k+1A=1664k+48k+1


اكنون باقی مانده عدد A را بر 7 می‌يابيم:


161k+41k+1=21r=0


يعنی A بر عدد 7 بخش پذير است.

736m+23n+5    ;    m,n>0

A=36m+23n+5A=332m+23n+5A=272m+8n+5


اكنون باقی مانده عدد A را بر 7 می‌يابيم:


12m+1n+5=1+1+5=7r=0

89n+7    ;    nN

از استقراء رياضی استفاده می‌كنيم: 


n=1  :  91+7=16=2×8


برقرار است.


فرض استقراء:

n=k  :  9k+7=8q


حكم استقراء:

n=k+1  :  9k+1+7=8q'


دو طرف فرض استقراء را در 9 ضرب می‌كنيم. ( در عددی ضرب می‌كنيم كه عدد توان دار درحكم ظاهر شود.)


9k+7=8q99k+7=98q9k+1+63=9×8q

9k+1+7+56=9×8q9k+1+7=9×8q56


9k+1+7=89q7    ;    9q7=q'


9k+1+7=8q'


حكم استقراء ثابت شد.

تمرین

اگر  اعدادی a,b فرد باشند، ثابت کنید:

a2b2=8k

a2=8k1+1b2=8k2+1

a2b2=8k1k2=8k

8a2+b22

a2=8k1+1b2=8k2+1a2+b2=8k1+k2+2a2+b2=8k+2


a2+b22=8k8a2+b22

16a4b4

a2=8k1+1a4=8k1+12=64k12+16k1+1=164k12+k1+1=16k'+1


b2=8k2+1b4=8k2+12=64k22+16k2+1=164k22+k2+1=16k''+1


a4b4=16k'k''=16k16a4b4

تمرین

با استقراء ثابت كنيد:

7|23n1    ;    nN

از استقراء رياضی استفاده می‌كنيم: 


n=1  :  7|23117|2317|7


برقرار است.


فرض استقراء:


n=k  :  7|23k1


حكم استقراء: 


n=k+1  :  7|23k+11


7|23k123k1=7q23×23k1=23×7q

23k+38=56q23k+317=56q23k+31=56q+7


23k+31=78q+1    ;    8q+1=q'


23k+31=7q'723k+31723k+11

تمرین

ثابت كنيد:

حاصل ضرب دو عدد صحيح متوالی بر 2 بخش پذير است.

فر ض كنيم nn-1 حاصل ضرب دو عدد صحيح متوالی باشد.


روی حالت‌های ممكن برای n بحث می‌كنيم.


عدد صحيح n را می‌توان به يكی از دو صورت زير نوشت:


n=2k2n


n=2k+1n1=2k2n1


2n×n1

نشان دهید 3|n3n

n را به سه صورت زیر افراز می‌کنیم:


n=3k3|n


n=3k+1n1=3k3n1


n=3k+2n+1=3k+3n+1=3k+1n+1=3k'3|n+1


3|n×n1×n+13|n3n

تمرین

اگر  عددی صحيح دل‌خواه باشد، آن‌گاه:

ثابت كنيد  همواره a+2 يا a+4 بر 3 بخش پذير است.

اگر a صحيح باشد، می‌توان آن را به يكی از سه صورت زیر نوشت:


a=3k3a


a=3k+1a+2=3k+1+2=3k+1=3k'a+2=3k'3a+2


a=3k+2a+4=3k+2+4=3k+2=3k'a+4=3k'3a+4

تمرین

در يک تقسيم، مقسوم و مقسوم عليه هر دو بر عدد صحيح n بخش پذير است.

ثابت كنيد باقی مانده همواره بر n بخش پذير است.

طبق فرض داریم:


a=bq+rabq=r


n|an|bn|bqn|abqn|r

تمرین

مربع رقم ده گان به اضافه 16 برابر مربع رقم يكان يک عدد دو رقمی، مساوی 8 برابر حاصل ضرب ارقامش است.

نشان دهید اين عدد همواره بر 41 بخش پذير است.

فرض کنیم A=ab یک عدد دو رقمی است:


a2+16b2=8aba2+16b28ab=0a4b2=0

a4b=0a=4bab=41a=4b=1A=41

تمرین

a مضربی از 6 و b مضربی از 15 می‌باشد.

نشان دهید باقی مانده تقسيم a بر b، بر عدد 3 همواره بخش پذير است.

a=6q'b=15q''


a=bq+r6q'=15q''q+rr=6q'15q''q


r=32q'5q''q    ;    2q'5q''q=Q


r=3Q3|r


باقی مانده تقسيم a بر b، بر عدد 3 همواره بخش پذير است.

تمرین

ثابت كنيد حاصل جمع دو عدد صحيح زوج و هم‌چنين حاصل جمع دو عدد صحيح فرد، عددی زوج است.

k',k''Ζ


مجموع دو عدد زوج، زوج است:


a=2k'b=2k''a+b=2k'+k''a+b=2k2|a+b


مجموع دوعدد فرد، زوج است:


a=2k'+1b=2k''+1a+b=2k'+k''+1a+b=2k2|a+b

ثابت كنيد حاصل ضرب دو عدد فرد، فرد است.

a=2k'+1b=2k''+1


a.b=2k'+1.2k''+1

a.b=4k'k''+2k'+2k''+1


a.b=22k'k''+k'+k''+1    ;    2k'k''+k'+k''=k


a.b=2k+1


ab فرد است.

ثابت كنيد حاصل ضرب هر دو عدد به‌صورت 4q+1  و هم‌چنين حاصل ضرب هر دو عدد به‌صورت 4q+3 به صورت 4q+1 است.

a=4q+1b=4q'+1


a.b=4q+1.4q'+1=16qq'+4q+4q'+1=44qq'+q+q'+1=4k+1


c=4q+3d=4q'+3


c.d=4q+3.4q'+3=16qq'+12q+12q'+9=44qq'+3q+3q'+2+1=4k'+1

ثابت كنيد مربع هر عدد فرد به‌صورت 8q+1 است.

a=2k+1a2=2k+12a2=4k2+4k+1


a2=4kk+1+1a2=42q+1a2=8q+1


توجه کنید که حاصل ضرب دو عدد متوالی، همواره بر عدد 2 بخش پذیر است:


kk+1=2q

نشان دهيد حاصل ضرب دو عدد به‌شکل 6q+5 به‌صورت 6q+1 است.

a=6q1+5b=6q2+5

a.b=6q1+5.6q2+5

a.b=36q1q2+30q1+30q2+25

a.b=36q1q2+30q1+30q2+24+1


a.b=66q1q2+5q1+5q2+4+1    ;    6q1q2+5q1+5q2+4=q


a.b=6q'+1

دستوری برای تعيين عدد nN بيابيد به طوری‌كه عدد 3n+7 همواره مضرب 5 باشد.

3n+7=5mn=5m73n=2m2m+13


m+13=km=3k1


مقدار m را در معادله فرض قرار می‌دهيم:


3n+7=5m3n+7=53k1

3n+7=5m3n+7=53k13n+7=15k5

3n=15k12n=5k4

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

بخش پذیری در اعداد صحیح

3,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید