لیست

فاصله نقطه از محورها

آخرین ویرایش: 31 شهریور 1400
دسته‌بندی: بردار در فضا
امتیاز:

اگر Mp,q,r یک نقطه مفروض باشد، آن‌گاه:

MA=xAxM2+yAyM2+zAzM2=pp2+0q2+0r2MA=q2+r2

MB=xAxM2+yAyM2+zAzM2=0p2+qq2+0r2MB=p2+r2

MC=xAxM2+yAyM2+zAzM2=0p2+0q2+rr2MC=p2+q2

تمرین

فاصله نقطه M3,6,8 تا محور xها را به‌دست ‌آورید:

MA=62+82=10

فاصله نقطه M1,2,3 تا محور zها را به‌دست ‌آورید:

MC=x2+y2=1+4=5

برای ارسال نظر وارد سایت شوید