نمودار رابطه جز صحیح

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

با بیان چند تمرین، به رسم نمودار رابطه جزء‌صحیح (براکت) می‌پردازیم.

تمرین

نمودار روابط براکتی زیر را در بازه‌های داده شده رسم کنید.

y=x

if   y=0     0y<1x=0if   y=1     1y<2x=1if   y=2     2y<3x=2           


نمودار رابطه براکتی - پیمان گردلو

y=sinx   ;    x0,2π

y=11y<0sinx=1x=2kππ2y=00y<1sinx=0x=kπy=11y<2sinx=1x=2kπ+π2


نمودار رابطه براکتی - پیمان گردلو

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

نمودار رابطه جزءصحیح

6,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید