لیست

حل معادلات جز صحیح با استفاده از رسم نمودار

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

از نظر نمودار، مجموعه جواب معادله fx=gx یعنی x هایی که به‌ازای آنها نمودار fx نمودار gx را قطع می‌کند.

معادلات جزءصحیح - پیمان گردلو

  • برای یافتن طول نقاط تقاطع منحنی‌های fx و gx معادلات دو منحنی را با هم قطع دهیم.
  • معادله حاصل را بر حسب x مرتب کنیم، به این معادله، معادله تقاطع می‌گوییم. 
  • ریشه های ساده معادله تقاطع، طول‌های نقاط تقاطع دو منحنی است.

تمرین

معادلات زیر را با استفاده از رسم نمودار حل کنید.

x=2

y=xy=2
تابع ثابت y=2 نمودار y=x را قطع می‌کند، پس فصل مشترک آنها مجموعه جواب است:

D=2,3

x2=a    ;    a+

1- نمودار y=x2 را رسم می‌کنیم.


2- خط y=a با شرطی که a+ را رسم می‌کنيم، اشتراک آن خط با نمودار جزء صحيح، مجموعه جواب است.x2=aax2<a+1ax<a+1xaxaxax<a+1a+1<x<a+1ax<a+1a+1<xa

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

حل معادلات جزءصحیح با استفاده از رسم نمودار

2,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید