لیست

حل معادلات جز اعشاری

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

می‌دانیم:

n+p=p=p    ;    n0p<1

با توجه به این مفهوم، معادلات به‌صورت fx=p حل می‌کنیم.

تمرین

معادلات زير را حل كنيد:

x+13=12

x+13=12x+13=12+k  ,  kx=1213+kx=16+k

x234x+18=0

x234x+18=08x26x+1=0    ;    if  x=  y8y26y+1=0y=12,14if  y=12x=12x=12+k  ,   kif  y=14x=14x=14+k  ,   k

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

حل معادلات جزء‌اعشاری

4,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید