لیست

معادلات سیال (حالت ششم)

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: نظریه اعداد
امتیاز:

حل معادلات سیال به‌فرمax+by=cبا استفاده از هم‌نهشتی

برای حل معادله ax+by=c با استفاده از همنهشتی داریم:

ax+by=cax=by+caxbcby=ax+cbyac

می‌توان هر یک از معادلات axbcbyac را حل کرد و می‌توان فرض کرد a یا b مثبت است، در غیر این‌صورت طرفین را در -1 ضرب می‌کنیم.

تمرین

معادله سیال زیر را با استفاده از هم‌نهشتی حل می‌کنیم:

5x+7y=6

5x+7y=67y56    ;    7522y56y53y=5k+3

5x+7y=65x+75k+3=6x=7k3

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

معادلات سیال (حالت ششم)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید