لیست

قانون چهارم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند.

در تقسیم اعداد توان دار، اگر پایه ها مساوی و توان ها مختلف باشند یکی از پایه ها را نوشته، توان ها را از هم کم می‌کنیم:

aR  ,   m,nZ   ;    am÷an=amn,  m>n

اثبات

am÷an

=aman

=a×a×a××aa×a××a

=amn

در پرانتز آبی رنگ a به تعداد m بار تکرار شده است.

در پرانتز قرمز رنگ a به تعداد n بار تکرار شده است.

تمرین

حاصل عبارات زیر را به صورت عدد توان دار می‌نویسیم:

615÷68

=6158=67

147÷0/253

=147÷143=1473=144

تمرین

می‌خواهیم محاسبه کنیم که جرم یک وزنه 100 کیلوگرمی، چند برابر جرم یک اتم هیدروژن است:

جرم یک اتم هیدروژن حدود 10-24 گرم است، جرم وزنه 100 کیلوگرمی را به گرم تبدیل کرده سپس بر جرم هیدروژن تقسیم می‌کنیم.

100kg100×1000=100/000gr=105gr


105÷1024  =105(24)=1029


جرم وزنه 100 کیلوگرمی حدودا 1029 برابر جرم یک اتم هیدروژن است. 

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون چهارم

1,300تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید