لیست

نکات مربوط به رادیکال

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

نکته

0<a<ban<bn        ;      12<22<32<42<52<an<bn    ;  1<2<3<4<5<

a<b<0if   n=2k+1     ;    an<bn          ;       <53<43<33<23<13<an<bn      ;      <53<43<33<23<13<  if   n=2k            ;    an>bn          ;       >52>42>32>22>13>an<bn   

a<0<b : if  n=2k+1 ; an<bn        ;53<43an<bn  ;   53<43

a<0<b:if  n=2k  ;  a=ban=bn   ;     3<33=332=32a<ban<bn    ;     3<53<532<529<25a>ban>bn    ;     3<23>232>49>4

a>1,n<man<am      ,  a2<a3<a4<        ;22<23<24<an>am   ,a>a3>a4>...    ;2>23>24>...

0<a<1  ,  n<man>am     ,       a2>a3>a4>         ;       122>123>124>an<am  ,      a<a3<a4<...      ;        12<123<124<...

برای ارسال نظر وارد سایت شوید