لیست

تجزیه به‌ كمک بعضی اتحادها

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحادهای پیشرفته تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

anbn=aban1+an2.b++bn1an+bn=a+ban1an2.b++bn1   ;   n=2k+1

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

a51

=a515=a1a4+a311+a212+a13+14=a1a4+a3+a2+a+1

a5+32

=a5+25=a+2a4a3.2+a2.22a.23+24=a+2a42a3+4a28a+16

برای ارسال نظر وارد سایت شوید