لیست

سرفصل‌های این مبحث

حد و همسایگی

صور مبهم توان دار

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: حد و همسایگی
امتیاز:

رفع ابهام صور مبهم00  ,   0  ,   1 

این سه صور مبهم به وسیله لگاریتم به یکی از چهار صور مبهم اولیه و در نهایت به دو صور 00 و  تبدیل خواهند شد.

برای رفع ابهام صور فوق، به یکی از دو روش زیر عمل می‌کنیم.

روش اول:

A=fxgxLnA=LnfxgxLnA=gx.LnfxLnA=gx 1Lnfx  ,   LnA=Lnfx 1gx 

روش دوم:

A=fxgx=elogefxgx=egxlnfx    ;    N=alogaN

تمرین

حدود زیر را به‌دست آورید:

limxxx0+

limxxx0+=00

فرض می‌كنيم A=xx:

A=xxLnA=LnxxLnA=xLnxlimx0+LnA=limx0+xLnx=0×limx0+LnA=limx0+Lnx 1x=limx0+LnA=   Hlimx0+ 1x 1x2limx0+LnA=limx0+xlimx0+LnA=0Lnlimx0+A=0limx0+A=e0limx0+A=1limx0+xx=1

limx+xx

limx+xx=limx+x1x=0

فرض می‌كنيم A=xx:

A=xxLnA=LnxxLnA=Lnx1xLnA=1xLnxlimx+LnA=limx+1xLnxlimx+LnA=limx+Lnxx=limx+LnA=   Hlimx+ 1x1limx+LnA=limx+1xlimx+LnA=0Lnlimx+A=0limx+A=e0limx+A=1limx+xx=1

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

صور مبهم توان دار

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید