لیست

قرینه بردار نسبت به یک بردار

آخرین ویرایش: 31 شهریور 1400
دسته‌بندی: بردار در صفحه
امتیاز:

بردار u' قرینه بردار u نسبت به راستای بردار a است. 

قرینه بردار نسبت به بردار - پیمان گردلو

مطابق شکل تصویر بردار u در راستای a نیمساز زاویه بین u و u' است. 

u'=2uaa2au

تمرین

قرینه بردار u=6,2 را نسبت به راستای بردار a=1,1 پیدا کنید.

u'=2uaa2auu'=261+2112+1221,16,2u'=81,16,2u'=8,86,2u'=86,82u'=2,6

قرینه بردار u=x,y را نسبت به بردار a=i پیدا کنید. 

u'=2uaa2auu'=2x1+y012+021,0x,yu'=2x1,0x,yu'=2x,0x,yu'=2xx,0yu'=x,y

برای ارسال نظر وارد سایت شوید