لیست

گزاره‌ های همیشه درست و نادرست

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:

گزاره‌های همیشه درست (راستگوها)

گزاره مرکب p را گزاره همیشه درست گویند هرگاه مستقل از ارزش مولفه‌های تشکیل دهنده‌اش درست باشد.

به‌عبارت دیگر گزاره p یک گزاره همیشه درست است هر‌گاه دو تعبیر p یک گزاره درست باشد.

به‌عنوان نمونه گزاره p~p یک گزاره همیشه درست است:

گزاره‌های همیشه درست و نادرست - پیمان گردلو

هر گزاره همیشه درست را با T نشان می‌دهیم و در ستون آخر جدول گزاره همیشه درست، فقط T وجود دارد.

گزاره‌های همیشه نادرست

گزاره مرکب p همیشه نادرست است هرگاه ~p همیشه درست باشد، لذا هر گزاره همیشه نادرست مستقل از ارزش مولفه‌های تشکیل دهند‌ه‌اش نادرست است.

به‌عبارت دیگر گزاره p همیشه نادرست است، هرگاه هر تعبیر p نادست باشد.

به‌عنوان نمونه گزاره p~p یک گزاره همیشه نادرست است:

گزاره‌های همیشه درست و نادرست - پیمان گردلو

هر گزاره همیشه نادرست را با F نشان می‌دهیم و در ستون آخر جدول گزاره همیشه نادرست، فقط F وجود دارد.

تمرین

تحقیق کنید کدام‌یک از گزاره‌های زیر همیشه درست و کدام‌یک همیشه نادرست است؟

p~pq

گزاره‌های همیشه درست و نادرست - پیمان گردلو


گزاره فوق یک گزاره همیشه درست است.

pq~pq

گزاره‌های همیشه درست و نادرست - پیمان گردلو


گزاره فوق یک گزاره همیشه نادرست است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید