لیست

ترکیب فصلی انحصاری

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:

تعریف ترکیب فصلی انحصاری دو گزاره

رابط گزاره‌ای _ یای انحصاری یا رابط ترکیب فصلی انحصاری نامیده می‌شود.

p_q یعنی p یا q اما نه هر دو، خوانده می‌شود.

ارزش ترکیب فصلی انحصاری دو گزاره

p_q درست است، اگر p درست یا اگر q درست باشد، اما هر دو درست نباشند.

آن‌چه گفتیم در جدول زیر آورده شده است:

ترکیب فصلی انحصاری دو گزاره - پیمان گردلو

نکته

ثابت می‌شود که:

p_q=pq~pq

یعنی _ را می‌توان بر حسب سه رابطه اصلی ~  ,    ,   نوشت.  

توجه شود که هم‌ارزی‌های زیر موجو است:

p_pF        ;    p_T~p      ;    p_q~p_~qp_~pT     ;    p_Fp         ;    ~p_q~p_qp_~q

برای ارسال نظر وارد سایت شوید