لیست

گزاره باز

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:

تعریف گزاره باز

یک عبارت شرحی را یک گزاره باز گوییم، اگر:

  • آن عبارت شامل یک یا بیش‌تر از یک متغیر باشد.
  • آن عبارت گزاره نباشد.
  • وقتی متغیرها با انتخاب‌های از دامنه‌های تعریف شده برای آنها، انتخاب می‌شود و در عبارت قرار می‌گیرند آن یک گزاره می‌شود.

به‌عنوان نمونه:

گزاره باز px,y با دو متغیر به‌صورت زیر تعریف شده است:

p  x,y:  the   numbers  y+2  ,  xy  and  x+2y  are  even  entegers

واضح است که برای px,y می‌توان انتخاب‌های زیادی در نظر گرفت البته یک دامنه خاص برای x و یک دامنه خاص برای y در تعریف خواهد آمد تا انتخاب‌ها از آن دامنه صورت گیرد.

به‌عنوان نمونه:

اگر x و y اعداد صحیح 4 و 2 در نظر گرفته شوند، p4,2 یک گزاره با ارزش درست خواهد بود.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید