لیست

ترکیب ناسازگاری نه این نه آن

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:

تعریف ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن

رابطه بین دو گزاره در این نوع ترکیب علامت | است و معنی آن این است که دو گزاره با هم ناسازگارند.

ارزش ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن

بنا به تعریف ناسازگاری، دو گزاره وقتی درست است که حداقل یکی از دو گزاره نادرست باشد.

بنابراین جدول ارزش آن به‌صورت زیر است:

ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن - پیمان گردلو

نکته

هم‌ارزی‌های زیر به‌دست می‌آید:

pq~pq~p~qp~pT    ;    pp~ppT~p    ;    pFT

برای ارسال نظر وارد سایت شوید