لیست

سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

تشكیل معادله درجه دوم جدید از روی معادله مفروض

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:

می‌خواهیم معادله درجه دوم جدیدی را تشکیل دهیم که ریشه‌هایش ارتباط معینی با ریشه‌های معادله درجه دوم قدیم دارد. 

از دو روش زیر می‌توان استفاده کرد:

  • استفاده از عبارات متقارن
  • برقراری رابطه بین ریشه‌های معادله مفروض و ریشه‌های معادله مطلوب

باید توجه داشت که در برخی از مسائل روش اول و در برخی دیگر روش دوم ساده تر است.

تمرین

معادله درجه دومی تشكيل دهيد كه ريشه هايش مكعب ريشه های معادله زیر باشد.

x23x+2=0

روش عبارت های متقارن:

y1=x13y2=x23    y1+y2=x1  3+x2  3=S33PS=33323=2718=9y1y2=x1  3x23=x1x23=P3=23=8S=y1+y2=9P=y1y2=8y2Sy+P=0y29y+8=0


اما می‌خواهيم به روش ديگر اين مسئله را حل كنيم:

x23x+2=01+3+2=0x1=1x2=2y1=x1  3y1=13=1y2=x2  3y2=23=8  y1+y2=9y1y2=8y2Sy+P=0y29y+8=0

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تشكیل معادله درجه دوم جدید از روی معادله مفروض

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید