لیست

سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

تشكیل معادله درجه دومی كه فقط یک ریشه آن معلوم است

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:

برای تشکیل معادله درجه دومی که فقط یک ریشه آن معلوم است، آن ریشه را برابر x قرار داده، سپس طرفین را به توان دو می‌رسانیم تا معادله به‌دست آید.

تمرین

معادله درجه دومی با ضرایب گویا تشکیل دهید که یک ریشه آن 23 باشد.

x=23x2=3x22=32x24x+4=3x24x+1=0

معادله درجه دومی با ضرایب گویا تشکیل دهید که یک ریشه آن 35 باشد.

x=35x3=5x32=52x26x+9=5x26x+4=0

معادله درجه دومی با ضرایب گویا تشکیل دهید که یک ریشه آن 748 باشد.

x=748x=743x=4+343x=232x=23x=23x2=3x22=32x24x+4=3x24x+1=0

معادله درجه دومی با ضرایب گویا تشکیل دهید که یک ریشه آن 3+2 باشد.

x=3+2x2=3+22x2=3+2x23+2=0

برای ارسال نظر وارد سایت شوید