لیست

سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

حل معادله درجه دوم به فرم کامل (روش هندسی)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:

ریشه‌های حقیقی معادله fx=gx، نقاط تلاقی نمودار تابع y=fx با y=gx می‌باشند.

برای حل معادله fx=gx ابتدا نمودارهای y=fx و y=gx را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم و نقطه‌ تقاطع این دو نمودار، جواب‌های معادله‌ فوق می‌باشند.

معادله درجه دوم - روش هندسی - پیمان گردلو

مجموعه جواب معادله fx=gx از نظر هندسی یعنی x هایی که به‌ازای آنها، نمودار  y=fx نمودار y=gx را قطع می‌کند.

این روش از حل معادله را  که از طریق آن تعداد جواب‌ها و مقدار تقریبی و گاهی دقیق جواب‌ها، قابل تشخیص است را روش هندسی حل معادلات می‌نامیم.

تمرین

معادله زیر را به دو روش جبری و هندسی حل کنید:

x12=12x+1

حل معادله به روش جبری:


x22x+1=12x+1x252x=0xx52=0x=0x52=0x=52=2/5


حل معادله به روش هندسی:  نمودار دو تابع زیر را رسم می‌کنیم. 

y=x12y=12x+1


معادله درجه دوم - روش هندسی - پیمان گردلو

طول نقاط تلاقی دو نمودار یعنی x=0x=2/5 همان ریشه‌ معادله است.

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

حل معادله درجه دوم به فرم کامل (روش هندسی)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید