لیست

دنباله ثابت و متناهی و مثبت

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: دنباله های ریاضی
امتیاز:

دنباله ثابت

 هرگاه در یک دنباله داشته باشیم:

nN    ;     an=k

آن‌گاه دنباله را ثابت می‌نامیم، یعنی در دنباله ثابت تمام جملات برابرند.

k,k,k, ... 

برای نمونه دنباله 2  ,   2   ,   ... یک دنباله ثابت است و آن را به‌صورت 2 نشان می‏‌دهیم.

دنباله متناهی و نامتناهی

ممکن است در یک دنباله، دامنه تمام N نباشد و زیر مجموعه‌ ای متناهی از N باشد، مانند: 

a1,a2,...,a100

در این‌صورت دنباله را متناهی ‌می‌نامند.

اگر دامنه دنباله نامتناهی N باشد، آن دنباله را دنباله نامتناهی گویند، مانند:

a1,a2,...,a100,...,an,...

معمولا در بحث دنباله ها، با دنباله ‌های نامتناهی سروکار داریم.

دنباله مثبت 

دنباله ‌ای است که همه جملاتش مثبت است.

دنباله منفی

دنباله‌ ای است که همه جملاتش منفی است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید