تقارن در تابع مثلثاتی

آخرین ویرایش: 30 آذر 1402
دسته‌بندی: تقارن در صفحه
امتیاز:

تقارن در تابع سینوس

نکته

در تابع مثلثاتی y=sinx:

1- نقطه ωkπ,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است، زیرا:

f2kπx  ,  yfx,y

2- نقطه ωkπ,0 نقطه عطف منحنی می‌باشد.

3- خط x=2k+1π2 محورهای تقارن منحنی است زیرا: 

f2k+1πx,yfx,y

تقارن در تابع کسینوس

نکته

در تابع مثلثاتی y=cosx:

1- نقطه ω2k+1π2,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است، زیرا:

2- خط x=kπ محورهای تقارن منحنی است.

تقارن در تابع تانژانت

نکته

در تابع مثلثاتی y=tanx:

نقطه ωkπ,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است.

تقارن در تابع کتانژانت

نکته

در تابع مثلثاتی y=cotx:

نقطه ωkπ2,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید