لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

ماتریس اسکالر

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

هرگاه در یک ماتریس قطری، تمام عضوهای قطر اصلی با یکدیگر مساوی باشند، ماتریس را اسکالر نامیده و هر ماتریس اسکالر مضربی از یک ماتریس واحد است.

diaga  ,  a  ,  ...  ,  a=a000a000a=a100010001=aI

تمرین

هرگاه A=3223 و I=1001 باشد:

از تساوی A=B+3I ماتریس B را محاسبه کنید.

A=B+3IB=A3IB=322331001B=32233003B=0220

معادله درجه دومی بر حسب ماتریس A بنویسید.

B=A3IB2=A3I2B2=A26AI+9I2BB=A26AI+9I202200220=A26AI+9I24004=A26AI+9I241001=A26AI+9I24I=A26AI+9I2    ;    I2=I4I=A26A+9IA26A+5I=O¯

هرگاه A26A+5I=0¯ باشد، ماتریس های غیر صفر X و Y را چنان تعیین کنید که X.Y=0¯ گردد.

A26A+5I=0¯AIA5I=0¯     ;    X.Y=0¯X.Y=AIA5IX=AI=32231001=2222Y=A5I=322351001=32235005=2  2   22

برای ارسال نظر وارد سایت شوید