لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

ماتریس صفر

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

ماتریس صفر ماتریسی است که همه درایه های آن صفر باشد.

ماتریس صفر از مرتبه m×n را با نماد 0m×n نشان می‌دهند.

02×2=000002×3=000000

اگر مرتبه ماتریس، صفر باشد در این‌صورت برای سهولت ماتریس صفر را با 0¯ یا حتی 0 نشان می‌دهند.

تمرین

اگر A=1101 و fx=x22x+1 باشد، fA چقدر است؟

fx=x22x+1fA=A22A+1fA=1101221101+1001fA=1101110121101+1001fA=120121101+1001fA=0000

تمرین

اگر A=1012 و B=2332 باشد، آن‌گاه چندجمله‌ای ماتریسی زیر را به‌دست آورید.

A23A'+B

A23A'+B=1012101231102+2332A23A'+B=10343306+2332A23A'+B=0000A23A'+B=02×2

تمرین

اگر A2=O¯ باشد، در این‌صورت مقدار زیر را به‌دست آورید:

A2A3I10

if   A2=O¯n,n2,An=O¯A2A3I10=A2A10++102A3I9+3I10A2A3I10=A2A10+...+20A23I9O¯+310I10AA2A3I10=310I10AA2A3I10=310A

دریافت مثال

برای ارسال نظر وارد سایت شوید