لیست

سرفصل‌های این مبحث

مثلثات

محاسبه طول نیمسازهای داخلی

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: مثلثات
امتیاز:

فرض کنیم AD نیمساز داخلی زاویه A باشد، طول نیمساز AD را da می‌نامیم.

طول نیمسازهای داخلی - پیمان گردلو

هرگاه در مثلث ABC زاویه بین ارتفاع و نیمساز داخلی زاویه A را برابر x فرض کنیم، خواهیم داشت:

if    A^+B^+C^=180A^2+B^2+C^2=90A^2+x+90B^=A^A^2+x+A^2+B^2+C^2B^=A^x=B^C^2ΔAA'D:cosx=AA'ADcosx=hadacosBC2=hadada=hacosBC2

به‌همین ترتیب داریم:

db=hbcosAC2dc=hccosAB2

برای ارسال نظر وارد سایت شوید